Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Beslutsstatus länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen beslutsstatus håller information om vilken status ett visst beslut har. Klassen används för att ange att ett beslut exempelvis har vunnit laga kraft.

Author
Create Date Time 2015-sep-16 08:40:04
Uppdaterat 2016-nov-14 16:55:44
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
kod private CV

Kod för den status som beslutet har. Attributet kan exempelvis användas för att beskriva att beslutet har vunnit laga kraft eller att det inte längre gäller.

tidpunkt private TS

Angivelse av vid vilken tidpunkt statusen för ett beslut börjar gälla.

dokumentationstidpunkt private TS

Angivelse av den tidpunkt vid vilken statusen lagrats.

Relationer
Namn Begin End
 gäller : Association
 Beslutsstatus : Klass
 Beslut : Klass
 dokumenteras av : Association
 Beslutsstatus : Klass
 Socialtjänstpersonal : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CONCEPT Text Beslut (inom socialtjänst)
REL Text Beslutsstatus

Attributes Details
Namn Värde
Name kod
Beskrivning

Kod för den status som beslutet har. Attributet kan exempelvis användas för att beskriva att beslutet har vunnit laga kraft eller att det inte längre gäller.

Author
Create Date Time 2015-sep-16 08:46:04
Uppdaterat 2015-dec-10 11:13:16
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name tidpunkt
Beskrivning

Angivelse av vid vilken tidpunkt statusen för ett beslut börjar gälla.

Author
Create Date Time 2015-sep-16 08:45:58
Uppdaterat 2015-dec-04 14:51:30
Type TS
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name dokumentationstidpunkt
Beskrivning

Angivelse av den tidpunkt vid vilken statusen lagrats.

Author
Create Date Time 2015-okt-12 13:03:24
Uppdaterat 2015-dec-07 16:08:36
Type TS
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name gäller
From
Namn Värde
Role
Element
 Beslutsstatus : Klass
Multiplicity 1..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Beslut : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-sep-16 08:42:51
Uppdaterat 2015-sep-16 09:10:34
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras av
From
Namn Värde
Role
Element
 Beslutsstatus : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Socialtjänstpersonal : Klass
Multiplicity 0..1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-sep-18 11:59:54
Uppdaterat 2015-okt-12 11:30:42
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017