Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Samband länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen samband håller information om hur två dokumenterade företeelser i personakt är relaterade till varandra.

Author
Create Date Time 2014-maj-27 13:14:06
Uppdaterat 2016-jan-29 01:16:50
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
typ private CV

Kod för på vilket sätt två företeelser dokumenterade som uppgifter i personakt är relaterade till varandra. Exempelvis kan en aktivitet ha en relation till en observation där typen är "har orsak", det vill säga orsaken till att aktiviteten utförs är något som tidigare observerats.

Notera att det finns ett kodverk framtaget för sambandstyper. Se separat bilaga.

Relationer
Namn Begin End
 avser : Association
 Uppgift i personakt : Klass
 Samband : Klass
 har : Association
 Uppgift i personakt : Klass
 Samband : Klass
 innehåller : Association
 Dokument : Klass
 Samband : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Samband
CONCEPT Text Saknas

Attributes Details
Namn Värde
Name typ
Beskrivning

Kod för på vilket sätt två företeelser dokumenterade som uppgifter i personakt är relaterade till varandra. Exempelvis kan en aktivitet ha en relation till en observation där typen är "har orsak", det vill säga orsaken till att aktiviteten utförs är något som tidigare observerats.

Notera att det finns ett kodverk framtaget för sambandstyper. Se separat bilaga.

Author toda
Create Date Time 2014-sep-08 12:21:41
Uppdaterat 2015-dec-07 16:21:19
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i personakt : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Samband : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-maj-27 13:14:06
Uppdaterat 2014-dec-08 16:39:47
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name har
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i personakt : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Samband : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-maj-27 13:14:21
Uppdaterat 2014-nov-10 10:04:07
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name innehåller
From
Namn Värde
Role
Element
 Dokument : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Samband : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-jan-28 23:50:30
Uppdaterat 2016-jan-29 01:16:50
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017