Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Tillämpad modell länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen tillämpad modell beskriver hur information om en viss företeelse ska struktureras enligt en på förhand fastställd uppsättning uppgifter i personakt med tillhörande relationer. En tillämpad modell skapar därmed förutsättningar för semantisk interoperabilitet. Exempel är den tillämpade modell som beskriver den på förhand fastställda strukturen för ansökan om vård med stöd enligt LVU 4 §.    

De uppgifter i personakt med tillhörande relationer som följer en tillämpad modell kan vid behov sammanställas och lagras som ett dokument.    

Author
Create Date Time 2016-jan-21 11:09:04
Uppdaterat 2017-maj-29 10:21:29
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
id private CV

Angivelse av identitetsbeteckning för den specifika tillämpade modell som avses. Exempelvis identitetsbeteckningen för den specifika struktur som anger hur ett visst intyg ska utformas, t.ex. ansökan om vård med stöd enligt LVU 4§.

Relationer
Namn Begin End
 baseras på : Association
 Dokument2 : Klass
 Tillämpad modell : Klass
 följer : Association
 Dokument : Klass
 Tillämpad modell : Klass
  : Dependency
 Tillämpad modell : Klass
 Uppgift i personakt : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Standardiserad vy

Attributes Details
Namn Värde
Name id
Beskrivning

Angivelse av identitetsbeteckning för den specifika tillämpade modell som avses. Exempelvis identitetsbeteckningen för den specifika struktur som anger hur ett visst intyg ska utformas, t.ex. ansökan om vård med stöd enligt LVU 4§.

Author
Create Date Time 2016-jan-21 11:09:04
Uppdaterat 2017-maj-29 10:21:29
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name baseras på
From
Namn Värde
Role
Element
 Dokument2 : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Tillämpad modell : Klass
Multiplicity 0..1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-jan-21 11:09:04
Uppdaterat 2016-jan-21 16:11:42
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name följer
From
Namn Värde
Role
Element
 Dokument : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Tillämpad modell : Klass
Multiplicity 0..1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-jan-21 11:10:56
Uppdaterat 2016-jan-25 15:57:52
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2016-jan-25 15:47:37
Uppdaterat 2016-jan-25 15:57:52
Visibility Unspecified
Stereotypes skapar förutsättningar för att återanvända

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017