Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Företrädare länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Person som är utsedd att företräda en enskild i rättsliga frågor eller i vissa fall även på annat sätt än rättsligt sörja för den enskilde. Det kan innebära att se till att den enskilde får den vård som han eller hon behöver. I vissa fall leder företrädarskapet till att den enskildes rättshandlingsförmåga begränsas.

Exemplen ombud, god man, förvaltare, vårdnadshavare och särskilt förordnad vårdnadshavare pekas särskilt ut som personer som det ska finnas dokumentation om i tillämpliga fall. En förmyndare är också en typ av företrädare, men pekas inte särskilt ut som person som det ska dokumenteras om.

Ett ombud är enligt termbanken ’person som har fullmakt att föra talan för annan person eller grupp och bevaka personens eller gruppens intressen’. 

En god man är enligt termbanken ’person som är utsedd att företräda en viss person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person utan att dennes rättshandlingsförmåga begränsas’ och har anmärkningen: ’God man och förvaltare utses av allmän domstol eller överförmyndare.’

En förvaltare är enligt termbanken ’person som är utsedd att företräda en viss person som är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom och där dennes rättshandlingsförmåga är begränsad’ och har anmärkningen: ’God man och förvaltare utses av allmän domstol eller överförmyndare.’

En vårdnadshavare är enligt termbanken ’förälder eller av domstol särskilt utsedd person som har att utöva vårdnaden om ett barn’ och har anmärkningen: ’Rätten att företräda barnet i ekonomiska frågor och att förvalta dess tillgångar hör inte till vårdnaden utan till förmynderskapet. En vårdnadshavare är dock vanligen också förmyndare för barnet.’ Den vårdnadshavare som utses av domstol kallas särskilt förordnad vårdnadshavare.

Author
Create Date Time 2015-jan-26 11:05:32
Uppdaterat 2016-jan-15 20:00:35
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 är en : Association
 Vårdnadshavare : Klass
 Företrädare : Klass
 är en : Association
 God man : Klass
 Företrädare : Klass
 är en : Association
 Förvaltare : Klass
 Företrädare : Klass
 är en : Association
 Ombud : Klass
 Företrädare : Klass
 är en : Association
 Företrädare : Klass
 Annan person : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Företrädare
CLASS Text Annan person med attributet typ

Relationships Detail
Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Vårdnadshavare : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Företrädare : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-mar-11 10:52:38
Uppdaterat 2015-nov-30 11:36:41
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 God man : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Företrädare : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-mar-11 10:52:40
Uppdaterat 2015-nov-30 11:36:41
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Förvaltare : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Företrädare : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-mar-11 10:52:42
Uppdaterat 2015-nov-30 11:36:41
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Ombud : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Företrädare : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-mar-11 10:52:45
Uppdaterat 2015-nov-30 11:36:41
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Företrädare : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Annan person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-mar-11 10:52:49
Uppdaterat 2015-maj-16 15:38:13
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017