NI 2019:1

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Företrädare länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Person som är utsedd att företräda en enskild i rättsliga frågor eller i vissa fall även på annat sätt än rättsligt sörja för den enskilde. Det kan innebära att se till att den enskilde får den vård som han eller hon behöver. I vissa fall leder företrädarskapet till att den enskildes rättshandlingsförmåga begränsas.

Exemplen ombud, god man, förvaltare, vårdnadshavare och särskilt förordnad vårdnadshavare pekas särskilt ut som personer som det ska finnas dokumentation om i tillämpliga fall. En förmyndare är också en typ av företrädare, men pekas inte särskilt ut som person som det ska dokumenteras om.

Ett ombud är enligt termbanken ’person som har fullmakt att föra talan för annan person eller grupp och bevaka personens eller gruppens intressen’. 

En god man är enligt termbanken ’person som är utsedd att företräda en viss person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person utan att dennes rättshandlingsförmåga begränsas’ och har anmärkningen: ’God man och förvaltare utses av allmän domstol eller överförmyndare.’

En förvaltare är enligt termbanken ’person som är utsedd att företräda en viss person som är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom och där dennes rättshandlingsförmåga är begränsad’ och har anmärkningen: ’God man och förvaltare utses av allmän domstol eller överförmyndare.’

En vårdnadshavare är enligt termbanken ’förälder eller av domstol särskilt utsedd person som har att utöva vårdnaden om ett barn’ och har anmärkningen: ’Rätten att företräda barnet i ekonomiska frågor och att förvalta dess tillgångar hör inte till vårdnaden utan till förmynderskapet. En vårdnadshavare är dock vanligen också förmyndare för barnet.’ Den vårdnadshavare som utses av domstol kallas särskilt förordnad vårdnadshavare.

Relationer
Namn Början Slut
 är en : Association
 Vårdnadshavare
 Företrädare
 är en : Association
 God man
 Företrädare
 är en : Association
 Förvaltare
 Företrädare
 är en : Association
 Ombud
 Företrädare
 är en : Association
 Företrädare
 Annan person

Taggade värden
Namn Typ Värde
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Företrädare
Motsvaras i informationsmodellen Text Annan person med attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst Diagram
NI 2019:1