Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Hälso- och sjukvårdspersonal länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen hälso- och sjukvårdspersonal håller information om person som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdspersonal är oftast anställd av en vårdgivare. En vårdgivare kan ha anställd hälso- och sjukvårdspersonal, och ibland, som till exempel för enskild näringsidkare, kan rollerna sammanfalla. (Observera att i Socialstyrelsens termbank avser hälso- och sjukvårdspersonal både person i singular och i plural.)

Hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvård på uppdrag av en organisation. Det är i rollen som hälso- och sjukvårdspersonal man har egenskapen befattning.  

Author
Create Date Time 2015-feb-13 16:23:55
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:06
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
id private II

Angivelse av identitetsbeteckning som en person har när denne arbetar i rollen som hälso- och sjukvårdspersonal i ett visst uppdrag i en organisation inom hälso- och sjukvård. En person kan ha flera uppdrag inom en vårdgivare, till exempel arbeta som barnmorska på en vårdenhet och som sjuksköterska på en annan vårdenhet, vilket ger att personen har två identitetsbeteckningar.

befattning private CV

Kod för den befattning en hälso- och sjukvårdspersonal har i ett visst uppdrag i en organisation inom hälso- och sjukvård. En befattning avser ställning i en verksamhet som innebär vissa befogenheter och ett visst ansvar.

adress private AD

Angivelse av adressinformation för fysisk plats som en person har i sin roll som hälso- och sjukvårdspersonal i ett visst uppdrag i en organisation inom hälso- och sjukvård. Exempel är personlig besöksadress.

elektroniskAdress private TEL

Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har i sin roll som hälso- och sjukvårdspersonal i ett visst uppdrag i en organisation inom hälso- och sjukvård. Här avses även telefonnummer. Exempel är direktnummer eller personlig e-postadress.

Relationer
Namn Begin End
 har uppdrag för : Association
 Hälso- och sjukvårdspersonal : Klass
 Organisation : Klass
  : Generalization
 Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård : Klass
 Hälso- och sjukvårdspersonal : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Vård- och omsorgspersonal
CONCEPT Text Hälso- och sjukvårdspersonal

Attributes Details
Namn Värde
Name id
Beskrivning

Angivelse av identitetsbeteckning som en person har när denne arbetar i rollen som hälso- och sjukvårdspersonal i ett visst uppdrag i en organisation inom hälso- och sjukvård. En person kan ha flera uppdrag inom en vårdgivare, till exempel arbeta som barnmorska på en vårdenhet och som sjuksköterska på en annan vårdenhet, vilket ger att personen har två identitetsbeteckningar.

Author
Create Date Time 2015-mar-05 10:09:02
Uppdaterat 2016-jan-28 11:26:35
Type II
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name befattning
Beskrivning

Kod för den befattning en hälso- och sjukvårdspersonal har i ett visst uppdrag i en organisation inom hälso- och sjukvård. En befattning avser ställning i en verksamhet som innebär vissa befogenheter och ett visst ansvar.

Author
Create Date Time 2014-maj-08 10:34:36
Uppdaterat 2015-jun-08 16:51:19
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name adress
Beskrivning

Angivelse av adressinformation för fysisk plats som en person har i sin roll som hälso- och sjukvårdspersonal i ett visst uppdrag i en organisation inom hälso- och sjukvård. Exempel är personlig besöksadress.

Author
Create Date Time 2015-mar-05 09:24:29
Uppdaterat 2015-jun-08 16:51:19
Type AD
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..*
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name elektroniskAdress
Beskrivning

Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har i sin roll som hälso- och sjukvårdspersonal i ett visst uppdrag i en organisation inom hälso- och sjukvård. Här avses även telefonnummer. Exempel är direktnummer eller personlig e-postadress.

Author
Create Date Time 2015-mar-05 09:25:22
Uppdaterat 2015-jun-08 16:51:19
Type TEL
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..*
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name har uppdrag för
From
Namn Värde
Role
Element
 Hälso- och sjukvårdspersonal : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Organisation : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-feb-13 16:25:08
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2015-mar-09 11:02:11
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Visibility Unspecified

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017