Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Annan person länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen annan person håller information om en roll som en person har som på något sätt är relaterad till patienten men som inte är patienten eller hälso- och sjukvårdspersonal. Exempel på annan person är anhörig, närstående eller företrädare. Det kan också vara en målsägande, som enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård i vissa fall ska ges möjlighet att bli underrättad till exempel när en patient som är föremål för rättspsykiatrisk vård har lämnat vårdenheten utan tillstånd. De exempel som ges här är sådana som särskilt pekas ut som personer som det ska finnas dokumentation om i tillämpliga fall.

Author
Create Date Time 2014-maj-08 09:29:04
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
typ private CV

Kod för den typ av annan person som avses, exempelvis anhörig eller företrädare.

Relationer
Namn Begin End
 antar rollen : Association
 Person : Klass
 Annan person : Klass
 har uppdrag för : Association
 Annan person : Klass
 Organisation : Klass
  : Generalization
 Roll : Klass
 Annan person : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CONCEPT Text Anhörig, Annan person, Företrädare och Närstående
REL Text Annan person

Attributes Details
Namn Värde
Name typ
Beskrivning

Kod för den typ av annan person som avses, exempelvis anhörig eller företrädare.

Author
Create Date Time 2014-maj-08 09:29:19
Uppdaterat 2015-maj-22 15:35:20
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name antar rollen
From
Namn Värde
Role
Element
 Person : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Annan person : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-feb-02 10:14:53
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:06
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name har uppdrag för
From
Namn Värde
Role
Element
 Annan person : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Organisation : Klass
Multiplicity 0..1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-okt-22 12:49:23
Uppdaterat 2015-okt-22 12:50:29
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2015-feb-02 10:15:35
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Visibility Unspecified

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017