Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Vård och omsorg

Klass - Vård- och omsorgsplan länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen vård- och omsorgsplan håller information om vård- och omsorgsplaner som beskriver planerade aktiviteter för enskild individ inom vård och omsorg, till exempel samordnad individuell plan och vårdplan inför placering.

Planen ses här som en "hållare" av uppgifter. Genom samband kopplas planen ihop med dess ingående delar som exempelvis det måltillstånd planen syftar till att uppnå och de aktiviteter som planen består av.

Notera att det finns exempel på en vy över plan i bilaga 5.

Author
Create Date Time 2015-aug-06 11:03:29
Uppdaterat 2016-jan-29 01:16:50
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
beskrivning private ST

Textuell beskrivning av den plan som avses.

Relationer
Namn Begin End
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 Vård- och omsorgsplan : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CONCEPT Text Vård- och omsorgsplan

Attributes Details
Namn Värde
Name beskrivning
Beskrivning

Textuell beskrivning av den plan som avses.

Author
Create Date Time 2015-aug-06 11:03:41
Uppdaterat 2015-okt-22 11:26:57
Type ST
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2015-aug-06 11:13:06
Uppdaterat 2015-aug-06 17:11:45
Visibility Unspecified

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017