Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Samtycke länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Observera att begreppen samtycke och samtyckesbeslut i Socialstyrelsens termbank kan komma att ses över.

Author
Create Date Time 2016-okt-27 16:14:38
Uppdaterat 2017-maj-29 15:17:37
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 kan lämnas i : Association
 Samtyckesbeslut : Klass
 Samtycke : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
TERM Multi-line Text frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken en person som tillfrågats om något, efter att ha fått information, godtar det frågan gäller

Ett samtycke
- ges av en person/patient eller av legal ställföreträdare (t.ex. vårdnadshavare för ett barn)
- gäller tillgång till specificerad vårdinformation
- gäller för en eller flera informationsmottagare.
REL Text Samtycke
CLASS Text Beslut med attributen kod och bifall

Relationships Detail
Namn Värde
Name kan lämnas i
From
Namn Värde
Role
Element
 Samtyckesbeslut : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Samtycke : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-okt-27 16:14:39
Uppdaterat 2016-okt-27 16:38:30
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017