Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Individuell plan länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen individuell plan håller information om en plan som beskriver planerade aktiviteter för en enskild brukare relaterat till ett specifikt måltillstånd, exempelvis individuell plan enligt LSS och vårdplan inför placering.

Planen ses här som en "hållare" av uppgifter. Genom samband kopplas planen ihop med dess ingående delar som exempelvis det måltillstånd planen syftar till att uppnå och de insatser som planen består av.

Notera att det finns exempel på en vy över plan i bilaga 5.

Author
Create Date Time 2015-aug-06 11:03:29
Uppdaterat 2016-jan-29 01:16:50
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
typ private CV

Kod för den typ av plan som avses. Typ kan exempelvis vara samordnad individuell plan eller vårdplan inför placering.

beskrivning private ST

Textuell beskrivning av den plan som avses.

Relationer
Namn Begin End
  : Generalization
 Uppgift i personakt : Klass
 Individuell plan : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Vård- och omsorgsplan
CONCEPT Text Behandlingsplan enligt LVU, Genomförandeplan vid placering av barn och unga, Individuell plan inom LSS, Individuell plan (inom socialtjänst), Samordnad individuell plan och Vårdplan inför placering

Attributes Details
Namn Värde
Name typ
Beskrivning

Kod för den typ av plan som avses. Typ kan exempelvis vara samordnad individuell plan eller vårdplan inför placering.

Author
Create Date Time 2015-aug-06 11:03:37
Uppdaterat 2015-dec-04 14:51:30
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name beskrivning
Beskrivning

Textuell beskrivning av den plan som avses.

Author
Create Date Time 2015-aug-06 11:03:41
Uppdaterat 2015-dec-04 14:51:30
Type ST
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2015-aug-06 11:11:42
Uppdaterat 2015-aug-06 17:11:45
Visibility Unspecified

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017