Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Klass - Samtyckesbeslut länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Samtyckesbeslut är en form av beslut som det i vissa fall finns uttryckliga dokumentationskrav om. I vård och omsorg är det endast vård- och omsorgstagaren eller en företrädare för denne som kan fatta ett samtyckesbeslut, aldrig vård- och omsorgspersonal. Exempelvis finns det dokumentationskrav på beslut om att samtycka till insamling och bevarande av vävnadsprover och återfinns i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Inom socialtjänst finns det dokumentationskrav på beslut om att samtycka till att nämnden får kontakta andra myndigheter eller personer enligt 5 kap. 5 §, SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.

Observera att begreppen samtycke och samtyckesbeslut i Socialstyrelsens termbank kan komma att ses över.

Author
Create Date Time 2016-okt-27 15:59:47
Uppdaterat 2017-maj-29 15:17:37
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
  : Association
 Beslut (inom vård och omsorg) : Klass
 Samtyckesbeslut : Klass
 är en : Association
 Beslut (inom vård och omsorg) : Klass
 Samtyckesbeslut : Klass
 kan lämnas i : Association
 Samtyckesbeslut : Klass
 Samtycke : Klass
  : Association
 Samtyckesbeslut : Klass
 Samtycke : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
TERM Multi-line Text tillfrågad persons beslut om att lämna eller inte lämna samtycke

Relationships Detail
Namn Värde
Name
From
Namn Värde
Role
Element
 Beslut (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Samtyckesbeslut : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-okt-27 15:59:47
Uppdaterat 2016-okt-27 16:38:30
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Beslut (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Samtyckesbeslut : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-okt-27 16:00:30
Uppdaterat 2016-okt-27 16:38:30
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name kan lämnas i
From
Namn Värde
Role
Element
 Samtyckesbeslut : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Samtycke : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-okt-27 16:01:23
Uppdaterat 2016-okt-27 16:38:30
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name
From
Namn Värde
Role
Element
 Samtyckesbeslut : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Samtycke : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-okt-27 16:02:51
Uppdaterat 2016-okt-27 16:38:30
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017