Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Individanpassad process i socialtjänst länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen individanpassad process i socialtjänst håller information om den individuellt anpassade process som brukaren genomgår med syfte att identifiera och hantera problem, tillstånd och behov. Processen innefattar hela processen från aktualisering till uppföljning gentemot måltillstånd. Uppföljningen kan ske både när aktiviteterna har avslutats och kontinuerligt under pågående aktivitet.

Author toda
Create Date Time 2014-okt-14 12:51:42
Uppdaterat 2016-jan-28 14:23:21
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
id private II

Angivelse av identitetsbeteckning för den individanpassade processen inom socialtjänst.

Relationer
Namn Begin End
 dokumenteras inom : Association
 Uppgift i personakt : Klass
 Individanpassad process i socialtjänst : Klass
 initierar : Association
 Aktualisering : Klass
 Individanpassad process i socialtjänst : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Individanpassad process
CONCEPT Text Individanpassad process (inom socialtjänst)

Attributes Details
Namn Värde
Name id
Beskrivning

Angivelse av identitetsbeteckning för den individanpassade processen inom socialtjänst.

Author toda
Create Date Time 2014-okt-20 14:45:11
Uppdaterat 2014-dec-08 14:11:36
Type II
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name dokumenteras inom
From
Namn Värde
Role 0..*
Element
 Uppgift i personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role 1
Element
 Individanpassad process i socialtjänst : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-20 14:45:28
Uppdaterat 2014-okt-23 14:24:51
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name initierar
From
Namn Värde
Role
Element
 Aktualisering : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Individanpassad process i socialtjänst : Klass
Multiplicity 0..1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-dec-05 13:12:47
Uppdaterat 2014-dec-09 15:45:14
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017