Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Vårdkontakt länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen vårdkontakt innehåller information om kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och sjukvård utförs. Exempel på vårdkontakter är vårdtillfälle, öppenvårdsbesök, hemsjukvårdsbesök och telefonkontakt. I den nationella statistiken räknas endast sådana vårdkontakter som har dokumenterats i patientens journal.

Author
Create Date Time 2014-jul-04 11:10:55
Uppdaterat 2016-jan-28 14:03:42
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
typ private CV

Kod för den typ av vårdkontakt som avses, exempelvis vårdtillfälle, öppenvårdsbesök eller hemsjukvårdsbesök.

tid private IVL(TS)

Angivelse av under vilken tid en vårdkontakt skett, är planerad att ske eller önskas ske.

status private CV

Angivelse av vårdkontaktens status, för att dokumentera om en vårdkontakt till exempel är utförd, pågående eller planerad.

inskrivenFrån private CV

Kod för att ange varifrån en patient kommer när den skrivs in på till exempel en vårdavdelning. Patienten kan exempelvis komma från sin bostad, annat sjukhus eller särskilt boende.

utskrivenTill private CV

Kod för att ange vart en patient skrivs ut till, exempelvis till sin bostad, annat sjukhus eller särskilt boende.

Relationer
Namn Begin End
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal : Klass
 Vårdkontakt : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Saknas
CONCEPT Text Vårdkontakt

Attributes Details
Namn Värde
Name typ
Beskrivning

Kod för den typ av vårdkontakt som avses, exempelvis vårdtillfälle, öppenvårdsbesök eller hemsjukvårdsbesök.

Author bjge
Create Date Time 2014-dec-08 16:38:44
Uppdaterat 2015-nov-27 15:02:41
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name tid
Beskrivning

Angivelse av under vilken tid en vårdkontakt skett, är planerad att ske eller önskas ske.

Author
Create Date Time 2014-nov-10 15:27:02
Uppdaterat 2015-maj-07 11:20:09
Type IVL(TS)
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name status
Beskrivning

Angivelse av vårdkontaktens status, för att dokumentera om en vårdkontakt till exempel är utförd, pågående eller planerad.

Author
Create Date Time 2014-nov-10 15:28:12
Uppdaterat 2015-nov-30 11:16:10
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name inskrivenFrån
Beskrivning

Kod för att ange varifrån en patient kommer när den skrivs in på till exempel en vårdavdelning. Patienten kan exempelvis komma från sin bostad, annat sjukhus eller särskilt boende.

Author
Create Date Time 2015-apr-24 14:24:55
Uppdaterat 2015-nov-27 15:02:41
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name utskrivenTill
Beskrivning

Kod för att ange vart en patient skrivs ut till, exempelvis till sin bostad, annat sjukhus eller särskilt boende.

Author
Create Date Time 2015-apr-24 14:27:37
Uppdaterat 2015-nov-27 15:02:41
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2014-jul-04 11:10:55
Uppdaterat 2014-jul-04 11:19:36
Visibility Unspecified

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017