Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Vård och omsorg

Klass - Vård- och omsorgsinitiering länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen vård- och omsorgsinitiering håller information om starten för den individanpassade processen genom att en vård- och omsorgstagare tar kontakt med eller blir kontaktad av hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Inom hälso- och sjukvård initieras processen genom en vårdbegäran för egen räkning och inom socialtjänsten initieras processen av aktualisering.

Author
Create Date Time 2014-apr-08 15:38:56
Uppdaterat 2015-sep-28 14:30:52
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
tidpunkt private TS

Angivelse av tidpunkt då en vård- eller omsorgsinitiering skedde.

Relationer
Namn Begin End
 avser : Association
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 Vård- och omsorgsinitiering : Klass
 initierar : Association
 Vård- och omsorgsinitiering : Klass
 Individanpassad process   : Klass
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 Vård- och omsorgsinitiering : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CONCEPT Text Vård- och omsorgsinitiering

Attributes Details
Namn Värde
Name tidpunkt
Beskrivning

Angivelse av tidpunkt då en vård- eller omsorgsinitiering skedde.

Author toda
Create Date Time 2014-okt-23 11:05:35
Uppdaterat 2014-nov-10 13:45:39
Type TS
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity 1..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgsinitiering : Klass
Multiplicity 1..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-apr-08 15:38:56
Uppdaterat 2014-jul-18 14:14:53
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name initierar
From
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgsinitiering : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Individanpassad process   : Klass
Multiplicity 0..1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-dec-05 13:12:00
Uppdaterat 2014-dec-10 10:20:38
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2014-jul-18 14:08:34
Uppdaterat 2014-jul-18 14:14:53
Visibility Unspecified

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017