Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Vård och omsorg

Klass - Beslut länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen beslut håller information om avgörande i viss fråga inom vård och omsorg. Exempel är beslut om vissa tvångsåtgärder enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och slutliga beslut om insatser inom socialtjänst.

Dokumentationen om ett fattat beslut kan inte ändras i efterhand. Information om beslutets status, såsom att beslutet vunnit laga kraft eller upphävts, kan därför inte representeras i beslutsklassen. Den informationen hålls istället i klassen beslutsstatus som beskriver beslutets livscykel.

Author
Create Date Time 2015-sep-16 08:47:17
Uppdaterat 2016-jan-29 01:16:50
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
kod private CV

Kod för det beslutet avser, exempelvis avvikelse från en behandlingsrekommendation inom hälso- och sjukvård eller överflyttning till annat LVM-hem inom socialtjänst. I tillämpliga fall ska det kodade värdet även innehålla referens till författning.

bifall private BL_NONNULL

Flagga som anger huruvida det som avses i attributet kod bifalles eller ej. Värdet sant innebär att det beslutet avsåg tillstyrktes, värdet falskt innebär att det beslutet avsåg avslogs.

tidpunkt private TS

Angivelse av tidpunkt då beslutet fattades.

beskrivning private ST

Textuell beskrivning av det beslut som avses. Beskrivningen kan i förekommande fall även innehålla motiveringen till beslutet eller särskilda villkor som hänger samman med beslutet.

Relationer
Namn Begin End
 gäller : Association
 Beslutsstatus : Klass
 Beslut : Klass
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 Beslut : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CONCEPT Text Beslut (inom vård och omsorg)

Attributes Details
Namn Värde
Name kod
Beskrivning

Kod för det beslutet avser, exempelvis avvikelse från en behandlingsrekommendation inom hälso- och sjukvård eller överflyttning till annat LVM-hem inom socialtjänst. I tillämpliga fall ska det kodade värdet även innehålla referens till författning.

Author
Create Date Time 2015-sep-16 08:47:57
Uppdaterat 2015-dec-10 15:41:16
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name bifall
Beskrivning

Flagga som anger huruvida det som avses i attributet kod bifalles eller ej. Värdet sant innebär att det beslutet avsåg tillstyrktes, värdet falskt innebär att det beslutet avsåg avslogs.

Author
Create Date Time 2015-sep-16 08:48:11
Uppdaterat 2015-dec-14 13:38:01
Type BL_NONNULL
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name tidpunkt
Beskrivning

Angivelse av tidpunkt då beslutet fattades.

Author
Create Date Time 2015-sep-16 08:48:00
Uppdaterat 2015-dec-07 09:42:30
Type TS
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name beskrivning
Beskrivning

Textuell beskrivning av det beslut som avses. Beskrivningen kan i förekommande fall även innehålla motiveringen till beslutet eller särskilda villkor som hänger samman med beslutet.

Author
Create Date Time 2015-sep-16 08:48:08
Uppdaterat 2015-dec-10 15:41:16
Type ST
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name gäller
From
Namn Värde
Role
Element
 Beslutsstatus : Klass
Multiplicity 1..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Beslut : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-sep-16 08:49:59
Uppdaterat 2015-sep-16 09:10:34
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2015-sep-16 08:47:17
Uppdaterat 2015-sep-16 09:10:34
Visibility Unspecified

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017