Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Dokument länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen dokument håller information om samling av information som behandlas och fungerar som en enhet. Observera att ett dokument inte nödvändigtvis behöver vara ett papper. Klassen används när en specifik samling av information behöver hållas samman som en enhet och tillföras olika typer av metadata, exempelvis en signatur av en epikris (som i sig består av enskilda uppgifter), datumangivelse för utfärdandet av ett dödsintyg eller dokumentation om att en viss samling uppgifter har lämnats ut till annan myndighet. Dokument kan innehålla explicita relationer mellan de uppgifter i patientjournal som dokumentet består av. Exempel är ett utlåtande där man vill beskriva att en aktivitet har orsak i ett tidigare observerat hälsotillstånd.

Ett dokument kan också följa en standardiserad vy. Denna innehåller en på förhand fastställd uppsättning uppgifter i patientjournal med tillhörande relationer. Exempel är ett dödsorsaksintyg som följer den på förhand fastställda strukturen för denna specifika typ av intyg.

Author
Create Date Time 2015-okt-15 09:18:50
Uppdaterat 2016-jan-29 01:16:50
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
titel private ST

Ord eller fras avsedd för identifikation av ett dokument.

Detta attribut ska användas i de fall dokument inte följer en standardiserad vy.

Relationer
Namn Begin End
 innehåller : Association
 Dokument : Klass
 Uppgift i patientjournal : Klass
 följer : Association
 Dokument : Klass
 Tillämpad modell : Klass
 innehåller : Association
 Dokument : Klass
 Samband : Klass
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal : Klass
 Dokument : Klass

Attributes Details
Namn Värde
Name titel
Beskrivning

Ord eller fras avsedd för identifikation av ett dokument.

Detta attribut ska användas i de fall dokument inte följer en standardiserad vy.

Author
Create Date Time 2016-jan-28 11:23:14
Uppdaterat 2016-jan-28 14:03:42
Type ST
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name innehåller
From
Namn Värde
Role
Element
 Dokument : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-okt-29 09:17:26
Uppdaterat 2015-dec-17 11:40:58
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name följer
From
Namn Värde
Role
Element
 Dokument : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Tillämpad modell : Klass
Multiplicity 0..1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-dec-17 11:20:42
Uppdaterat 2016-jan-25 14:37:38
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name innehåller
From
Namn Värde
Role
Element
 Dokument : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Samband : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-dec-17 11:26:01
Uppdaterat 2015-dec-17 11:40:58
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2015-okt-15 09:18:50
Uppdaterat 2015-dec-17 11:40:58
Visibility Unspecified

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017