Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Individuell plan länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen individuell plan håller information om en plan som beskriver planerade aktiviteter för en enskild patient relaterat till ett specifikt måltillstånd. Det finns olika benämningar för planer inom hälso- och sjukvård beroende på i vilket sammanhang planen upprättas. I vissa fall behöver planeringen göras i samarbete med flera aktörer. Ett exempel på en plan som upprättas av aktörer inom både hälso- och sjukvård och socialtjänst är samordnad individuell plan.

Planen ses här som en "hållare" av uppgifter. Genom samband kopplas planen ihop med dess ingående delar som exempelvis det måltillstånd planen syftar till att uppnå och de insatser som planen består av.

Notera att det finns exempel på en vy över plan i bilaga 5.

Author
Create Date Time 2015-aug-06 11:03:29
Uppdaterat 2016-jan-29 01:16:50
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
beskrivning private ST

Textuell beskrivning för den plan som aves.

Relationer
Namn Begin End
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal : Klass
 Individuell plan : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CONCEPT Text Individuell plan (inom hälso- och sjukvård)
REL Text Vård- och omsorgsplan

Attributes Details
Namn Värde
Name beskrivning
Beskrivning

Textuell beskrivning för den plan som aves.

Author
Create Date Time 2015-aug-06 11:03:41
Uppdaterat 2015-dec-04 16:27:21
Type ST
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2015-aug-06 11:03:29
Uppdaterat 2015-aug-06 17:11:45
Visibility Unspecified

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017