Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Personakt länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Akt som innehåller journalanteckningar och andra handlingar om en eller flera personer som är eller har varit aktuella för utredning eller insats inom socialtjänsten eller verksamhet som bedrivs med stöd av LSS.

Journalen är den del av en personakt där anteckningar av betydelse för handläggning av ett ärende samt för genomförande och uppföljning av en insats görs i kronologisk ordning.

Author
Create Date Time 2014-aug-27 15:09:50
Uppdaterat 2015-dec-04 11:19:16
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 avser : Association
 Brukare : Klass
 Personakt : Klass
 dokumenteras i : Association
 Uppgift i personakt : Klass
 Personakt : Klass
 är en del av : Association
 Journal : Klass
 Personakt : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Saknas
CLASS Text Samtliga uppgifter i personakt för en brukare

Relationships Detail
Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Brukare : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-aug-27 15:10:41
Uppdaterat 2015-maj-19 15:48:42
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras i
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-15 15:33:25
Uppdaterat 2015-maj-19 15:48:42
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en del av
From
Namn Värde
Role
Element
 Journal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-28 13:50:48
Uppdaterat 2015-nov-30 11:36:41
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017