Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Vårdgivare länk

Egenskaper
Namn Värde
Author toda
Create Date Time 2014-okt-03 13:19:57
Uppdaterat 2017-maj-13 14:59:51
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 är en del av : Association
 Vårdenhet : Klass
 Vårdgivare : Klass
 är en : Association
 Vårdgivare : Klass
 Organisation (inom hälso- och sjukvård) : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
TERM Multi-line Text statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet (privat vårdgivare). Anmärkning: För hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs av staten representerar den myndighet som har ansvaret för verksamheten vårdgivaren. Exempel: Kriminalvården. I landsting och kommuner är den eller de nämnder som avses i 10 och 22 §§ hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) vårdgivarens representant. Enskild hälso- och sjukvårdverksamhet kan antingen bedrivas av juridisk person (t.ex. ett aktiebolag såsom en privat vårdcentral, en förening eller en stiftelse) eller av en enskild näringsidkare (t.ex. en läkarmottagning som förestås av en läkare utan annan personal). Hälso- och sjukvårdspersonal är oftast anställd av en vårdgivare. En vårdgivare kan ha anställd hälso- och sjukvårdspersonal, och ibland, som t.ex. för enskild näringsidkare, kan rollerna sammanfalla
REL Text Organisation (inom vård och omsorg)
CLASS Text Organisation med attributet typ

Relationships Detail
Namn Värde
Name är en del av
From
Namn Värde
Role
Element
 Vårdenhet : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Vårdgivare : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-06 15:31:54
Uppdaterat 2014-okt-29 09:43:08
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Vårdgivare : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Organisation (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:46:02
Uppdaterat 2015-maj-16 15:48:18
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017