NI 2019:1

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Vårdgivare länk

Egenskaper
Namn Värde

Relationer
Namn Början Slut
 är en del av : Association
 Vårdenhet
 Vårdgivare
 är en : Association
 Vårdgivare
 Organisation (inom hälso- och sjukvård)

Taggade värden
Namn Typ Värde
Socialstyrelsens termbank Text Vårdgivare i Socialstyrelsens termbank
statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet (privat vårdgivare). Anmärkning: För hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs av staten representerar den myndighet som har ansvaret för verksamheten vårdgivaren. Exempel: Kriminalvården. I landsting och kommuner är den eller de nämnder som avses i 10 och 22 §§ hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) vårdgivarens representant. Enskild hälso- och sjukvårdverksamhet kan antingen bedrivas av juridisk person (t.ex. ett aktiebolag såsom en privat vårdcentral, en förening eller en stiftelse) eller av en enskild näringsidkare (t.ex. en läkarmottagning som förestås av en läkare utan annan personal). Hälso- och sjukvårdspersonal är oftast anställd av en vårdgivare. En vårdgivare kan ha anställd hälso- och sjukvårdspersonal, och ibland, som t.ex. för enskild näringsidkare, kan rollerna sammanfalla
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Organisation (inom vård och omsorg)
Motsvaras i informationsmodellen Text Organisation med attributet typ

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI 2019:1