Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Vård och omsorg

Klass - Vård- och omsorgstagare länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen vård- och omsorgstagare håller information om den roll en person har som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård (patient) och/eller som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten (brukare).

Author
Create Date Time 2014-feb-27 14:42:10
Uppdaterat 2016-jan-25 01:09:48
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
id private II

Angivelse av identitetsbeteckning för vård- och omsorgstagare. Id är en identitetsbeteckning som används då vård- och omsorgstagaren inte kan eller bör identifieras med ett person-id.

Observera att det är obligatoriskt att ange antingen person-id på person eller id på vård- och omsorgstagare.

adress private AD

Angivelse av adressinformation för fysisk plats som en person har i sin roll som vård- och omsorgstagare, exempelvis särskild kallelseadress.

elektroniskAdress private TEL

Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har i sin roll som vård- och omsorgstagare, exempelvis särskilt telefonnummer.

Relationer
Namn Begin End
 avser : Association
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 Vård- och omsorgstagare : Klass
 antar rollen : Association
 Person : Klass
 Vård- och omsorgstagare : Klass
 avser : Association
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 Vård- och omsorgstagare : Klass
 i relation till : Association
 Vård- och omsorgstagare : Klass
 Organisation : Klass
  : Generalization
 Roll : Klass
 Vård- och omsorgstagare : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CONCEPT Text Vård- och omsorgstagare

Attributes Details
Namn Värde
Name id
Beskrivning

Angivelse av identitetsbeteckning för vård- och omsorgstagare. Id är en identitetsbeteckning som används då vård- och omsorgstagaren inte kan eller bör identifieras med ett person-id.

Observera att det är obligatoriskt att ange antingen person-id på person eller id på vård- och omsorgstagare.

Author
Create Date Time 2014-jul-14 17:02:48
Uppdaterat 2015-maj-25 11:38:14
Type II
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name adress
Beskrivning

Angivelse av adressinformation för fysisk plats som en person har i sin roll som vård- och omsorgstagare, exempelvis särskild kallelseadress.

Author toda
Create Date Time 2014-nov-07 15:40:10
Uppdaterat 2015-jun-08 16:51:19
Type AD
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..*
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name elektroniskAdress
Beskrivning

Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har i sin roll som vård- och omsorgstagare, exempelvis särskilt telefonnummer.

Author toda
Create Date Time 2014-nov-07 15:40:19
Uppdaterat 2016-jan-25 01:09:48
Type TEL
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..*
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgstagare : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-apr-11 09:27:09
Uppdaterat 2014-sep-25 09:08:32
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name antar rollen
From
Namn Värde
Role
Element
 Person : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgstagare : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-sep-25 09:08:55
Uppdaterat 2015-maj-07 13:40:38
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgstagare : Klass
Multiplicity 1..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-mar-09 15:22:20
Uppdaterat 2015-mar-11 11:29:41
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name i relation till
From
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgstagare : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Organisation : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-maj-07 10:33:53
Uppdaterat 2014-sep-25 09:08:32
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2014-sep-25 09:06:08
Uppdaterat 2014-sep-25 09:08:32
Visibility Unspecified

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017