Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Omgivningsfaktorer länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och verkar. 

Omgivningsfaktorerna kan påverka patientens hälsotillstånd.

Exempel på omgivningsfaktorer är boendemiljö, arbetsmiljö och psykosocial miljö.

Author toda
Create Date Time 2014-okt-15 15:18:31
Uppdaterat 2017-maj-29 13:26:25
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 dokumenteras som : Association
 Omgivningsfaktorer : Klass
 Uppgift i patientjournal : Klass
 kan påverka : Association
 Omgivningsfaktorer : Klass
 Hälsotillstånd : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Omgivningsfaktorer
CLASS Text Observation med attributet status satt till ”känd förekomst”, attributet värde och vid behov attributet typ

Relationships Detail
Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Omgivningsfaktorer : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-29 08:52:08
Uppdaterat 2014-okt-29 09:43:08
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name kan påverka
From
Namn Värde
Role
Element
 Omgivningsfaktorer : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Hälsotillstånd : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author bjge
Create Date Time 2014-dec-08 15:13:10
Uppdaterat 2014-dec-08 15:21:49
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017