Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Individuell plan enligt LSS länk

Egenskaper
Namn Värde
Author
Create Date Time 2015-aug-27 16:26:04
Uppdaterat 2017-maj-29 17:22:13
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 är en : Association
 Individuell plan (inom socialtjänst) : Klass
 Individuell plan enligt LSS : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
TERM Multi-line Text vård- och omsorgsplan för beslutade insatser/åtgärder som upprättats på begäran av och tagits fram i samråd med den enskilde som har beviljats insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Anmärkning:  Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare begära insatser för honom eller henne.

Den individuella planen enligt LSS ska fortlöpande och minst en gång om året omprövas. Den kan beskriva insatser/åtgärder inom ett verksamhetsområde eller samordnade insatser/åtgärder mellan flera verksamhetsområden inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Även insatser/åtgärder som vidtas av andra aktörer utanför vård- och omsorgsområdet ska beskrivas.

Det ska finnas mål för planerade insatser/åtgärder utifrån den enskildes behov och önskemål.

Den individuella planen enligt LSS används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering.
REL Text Vård- och omsorgsplan
CLASS Text Individuell plan med attributet typ, klassen Samband där attributet typ är satt till ”består av”, klassen Aktivitet med attributet status satt till ”planerad” och observation med attributet typ, attributet status satt till ”mål” och attributet värde

Relationships Detail
Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Individuell plan (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Individuell plan enligt LSS : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-aug-27 16:26:04
Uppdaterat 2015-aug-27 16:50:52
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017