Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Patient länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen patient håller information om den roll en person innehar som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård.

Author
Create Date Time 2014-feb-27 14:43:17
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
id private II

Angivelse av identitetsbeteckning för patientrollen. Denna identitet används då patienten inte kan eller bör identifieras med ett person-id (personnummer eller samordningsnummer). Identitetsbeteckningen på patient är vanligtvis ett reservnummer. En person kan ha flera instanser av klassen patient och dessa kan ha olika id.

Observera att det är obligatoriskt att ange antingen person-id på person eller id på patient.

adress private AD

Angivelse av adressinformation för fysisk plats som en person har i sin roll som patient, exempelvis särskild kallelseadress.   

elektroniskAdress private TEL

Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har i sin roll som patient. Här avses även telefonnummer. Exempel är särskilt telefonnummer till telemedicinutrustning.   

Relationer
Namn Begin End
 antar rollen : Association
 Person : Klass
 Patient : Klass
 avser : Association
 Uppgift i patientjournal : Klass
 Patient : Klass
 avser : Association
 Patient : Klass
 Uppgift i patientjournal : Klass
  : Generalization
 Roll : Klass
 Patient : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Vård- och omsorgstagare
CONCEPT Text Patient

Attributes Details
Namn Värde
Name id
Beskrivning

Angivelse av identitetsbeteckning för patientrollen. Denna identitet används då patienten inte kan eller bör identifieras med ett person-id (personnummer eller samordningsnummer). Identitetsbeteckningen på patient är vanligtvis ett reservnummer. En person kan ha flera instanser av klassen patient och dessa kan ha olika id.

Observera att det är obligatoriskt att ange antingen person-id på person eller id på patient.

Author
Create Date Time 2014-apr-10 16:01:45
Uppdaterat 2015-maj-25 10:13:14
Type II
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name adress
Beskrivning

Angivelse av adressinformation för fysisk plats som en person har i sin roll som patient, exempelvis särskild kallelseadress.   

Author toda
Create Date Time 2014-nov-07 15:35:20
Uppdaterat 2015-jun-08 16:51:19
Type AD
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..*
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name elektroniskAdress
Beskrivning

Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har i sin roll som patient. Här avses även telefonnummer. Exempel är särskilt telefonnummer till telemedicinutrustning.   

Author toda
Create Date Time 2014-nov-07 15:36:01
Uppdaterat 2015-jun-08 16:51:19
Type TEL
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..*
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name antar rollen
From
Namn Värde
Role
Element
 Person : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Patient : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-sep-24 14:30:37
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role 0..*
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role 1
Element
 Patient : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-24 13:55:06
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Patient : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity 1..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-apr-15 13:57:31
Uppdaterat 2014-okt-23 13:57:09
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2014-sep-24 14:24:29
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Visibility Unspecified

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017