Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Samtyckesbeslut länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Samtyckesbeslut är en form av beslut som det i vissa fall finns uttryckliga dokumentationskrav om. I hälso- och sjukvården är det endast patienten eller en företrädare för denne som kan fatta ett samtyckesbeslut, aldrig hälso- och sjukvårdspersonalen. Exempelvis finns det dokumentationskrav på beslut om att samtycka till insamling och bevarande av vävnadsprover och återfinns i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Samtyckesbeslut kan också avse behandling av personuppgifter.

Observera att begreppen samtycke och samtyckesbeslut i Socialstyrelsens termbank kan komma att ses över.

Author
Create Date Time 2016-sep-29 15:40:33
Uppdaterat 2017-maj-29 15:17:37
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 är ett : Association
 Beslut (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 Samtyckesbeslut : Klass
 kan lämnas i : Association
 Samtyckesbeslut : Klass
 Samtycke : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
TERM Multi-line Text tillfrågad persons beslut om att lämna eller inte lämna samtycke
REL Text Samtyckesbeslut
CLASS Text Beslut med attributet kod

Relationships Detail
Namn Värde
Name är ett
From
Namn Värde
Role
Element
 Beslut (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Samtyckesbeslut : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-sep-29 15:40:33
Uppdaterat 2016-sep-29 15:49:59
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name kan lämnas i
From
Namn Värde
Role
Element
 Samtyckesbeslut : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Samtycke : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-sep-29 15:55:16
Uppdaterat 2016-okt-27 16:38:30
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017