Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Klass - Samtycke länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Observera att begreppen samtycke och samtyckesbeslut i Socialstyrelsens termbank kan komma att ses över.

Author
Create Date Time 2016-okt-27 16:00:59
Uppdaterat 2017-maj-29 15:17:37
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 kan lämnas i : Association
 Samtyckesbeslut : Klass
 Samtycke : Klass
  : Association
 Samtyckesbeslut : Klass
 Samtycke : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
TERM Multi-line Text frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken en person som tillfrågats om något, efter att ha fått information, godtar det frågan gäller

Anmärkning: Inom hälso- och sjukvård krävs samtycke för bl.a. tillgång till vårdinformation och för behandling av personuppgifter.

För tillgång till vårdinformation krävs samtycke vid informationstillgång för informationsmottagare som omfattas av yttre sekretess. Samtycket kan vara skriftligt, muntligt eller presumerat (underförstått). Patienten kan när som helst återkalla sitt samtycke.
Ett samtycke
- ges av en person/patient eller av legal ställföreträdare (t.ex. vårdnadshavare för ett barn)
- gäller tillgång till specificerad vårdinformation
- gäller för en eller flera informationsmottagare.

Relationships Detail
Namn Värde
Name kan lämnas i
From
Namn Värde
Role
Element
 Samtyckesbeslut : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Samtycke : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-okt-27 16:01:23
Uppdaterat 2016-okt-27 16:38:30
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name
From
Namn Värde
Role
Element
 Samtyckesbeslut : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Samtycke : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2016-okt-27 16:02:51
Uppdaterat 2016-okt-27 16:38:30
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017