Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Samordnad individuell plan länk

Egenskaper
Namn Värde
Author
Create Date Time 2015-aug-27 16:24:16
Uppdaterat 2017-maj-29 17:22:13
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 är en : Association
 Individuell plan (inom socialtjänst) : Klass
 Samordnad individuell plan : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
TERM Multi-line Text vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård och socialtjänst och som tagits fram genom samordnad vård- och omsorgsplanering

Anmärkning:  Den samordnade individuella planen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående och förutsätter samtycke från den enskilde.

Även aktiviteter som planeras av andra än huvudmän inom vård och omsorg dokumenteras.

Det ska finnas mål för planerade insatser/åtgärder utifrån den enskildes behov.

Den samordnade individuella planen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering.
REL Text Vård- och omsorgsplan
CLASS Text Individuell plan med attributet typ, klassen Samband där attributet typ är satt till ”består av”, klassen Aktivitet med attributet status satt till ”planerad” och klassen Observation med attributet typ, attributet status satt till ”mål” och attributet värde

Relationships Detail
Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Individuell plan (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Samordnad individuell plan : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-aug-27 16:24:16
Uppdaterat 2015-aug-27 16:50:52
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017