Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Annan person länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen annan person håller information om person som på något sätt är relaterad till brukaren, men som inte är brukaren eller socialtjänstpersonal. Exempel på annan person är anhörig, närstående eller företrädare. Det kan också vara en person ur allmänheten som gör en anmälan, en referensperson som lämnar uppgifter om en brukares personliga egenskaper och som brukaren själv hänvisar till, eller en sakkunnig som i sin yrkesroll kontaktas för att avge ett professionellt yttrande (till exempel hälso- och sjukvårdspersonal).

De exempel som ges här är sådana som särskilt pekas ut som personer som det ska dokumenteras om i tillämpliga fall.

Author
Create Date Time 2015-mar-05 09:30:12
Uppdaterat 2016-feb-04 09:37:41
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
typ private CV

Kod för den typ av annan person som avses.

adress private AD

Angivelse av adressinformation för fysisk plats som en person har i sin roll som annan person.

elektroniskAdress private TEL

Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har i sin roll som annan person, exempelvis telefon eller personlig e-postadress.

Relationer
Namn Begin End
 antar rollen : Association
 Person : Klass
 Annan person : Klass
 har uppdrag för : Association
 Annan person : Klass
 Organisation : Klass
  : Generalization
 Roll : Klass
 Annan person : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Annan person
CONCEPT Text Anhörig, Annan person, Företrädare och Närstående

Attributes Details
Namn Värde
Name typ
Beskrivning

Kod för den typ av annan person som avses.

Author
Create Date Time 2015-mar-05 09:30:27
Uppdaterat 2015-maj-22 14:45:23
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name adress
Beskrivning

Angivelse av adressinformation för fysisk plats som en person har i sin roll som annan person.

Author
Create Date Time 2015-mar-05 09:34:42
Uppdaterat 2015-maj-25 11:19:09
Type AD
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..*
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name elektroniskAdress
Beskrivning

Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har i sin roll som annan person, exempelvis telefon eller personlig e-postadress.

Author
Create Date Time 2015-mar-05 09:35:01
Uppdaterat 2015-maj-25 11:19:09
Type TEL
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..*
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name antar rollen
From
Namn Värde
Role
Element
 Person : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Annan person : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-mar-05 09:30:12
Uppdaterat 2015-maj-07 13:40:38
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name har uppdrag för
From
Namn Värde
Role
Element
 Annan person : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Organisation : Klass
Multiplicity 0..1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-okt-22 12:47:42
Uppdaterat 2015-okt-22 12:50:29
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2015-mar-05 09:31:45
Uppdaterat 2015-mar-05 16:54:59
Visibility Unspecified

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017