Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Klass - Vård- och omsorgsplan länk

Egenskaper
Namn Värde
Author
Create Date Time 2015-aug-27 17:00:40
Uppdaterat 2017-maj-29 17:22:13
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 syftar till att uppnå : Association
 Vård- och omsorgsplan : Klass
 Måltillstånd (inom vård och omsorg) : Klass
 dokumenteras som : Association
 Vård- och omsorgsplan : Klass
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
TERM Multi-line Text dokumenterad plan som beskriver planerade insatser/åtgärder inom vård och omsorg

Anmärkning: Begreppet vård- och omsorgsplan är ett övergripande begrepp som omfattar samtliga planer inom vård och omsorg och är att betrakta som en rubrik. Det finns såväl standardiserade som individuella vård- och omsorgsplaner. Individuella planer dokumenteras i patientjournalen (i enlighet med patientdatalagen) eller i personakten. Vård- och omsorgsplanen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering.
CLASS Text Individuell plan, klassen Samband där attributet typ är satt till ”består av”, klassen Aktivitet med attributet status satt till ”planerad” och klassen Observation med attributet typ, attributet status satt till ”mål” och attributet värde

Relationships Detail
Namn Värde
Name syftar till att uppnå
From
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgsplan : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Måltillstånd (inom vård och omsorg) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-aug-27 17:00:40
Uppdaterat 2015-nov-25 16:44:31
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras som
From
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgsplan : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-okt-15 13:50:56
Uppdaterat 2015-okt-15 15:13:48
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Vård och omsorg : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017