Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Organisation länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen organisation håller information om verksamhet med ansvar och befogenhet att tillvarata intressen som är gemensamma för de ingående medlemmarna eller intressenterna. Exempel som särskilt pekas ut som organisationer som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är kriminalvård och polismyndighet.

Author
Create Date Time 2014-jul-18 14:18:39
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
id private II

Angivelse av identitetsbeteckning för organisationen.

typ private CV

Kod för vilken typ av organisation som avses, exempelvis vårdgivare eller vårdenhet.

namn private ST

Angivelse av organisationens namn.

adress private AD

Angivelse av adressinformation för fysisk plats till organisation, exempelvis besöksadress eller fakturaadress.   

elektroniskAdress private TEL

Angivelse av elektronisk adressinformation till organisation. Här avses även telefonnummer. Exempel är telefonnummer till växel, e-postadress eller webbadress.

Relationer
Namn Begin End
 har : Association
 Deltagande : Klass
 Organisation : Klass
 har uppdrag för : Association
 Hälso- och sjukvårdspersonal : Klass
 Organisation : Klass
 har uppdrag för : Association
 Annan person : Klass
 Organisation : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Organisation
CONCEPT Text Organisation, Organisation (inom hälso- och sjukvård), Vårdenhet och Vårdgivare

Attributes Details
Namn Värde
Name id
Beskrivning

Angivelse av identitetsbeteckning för organisationen.

Author toda
Create Date Time 2014-sep-08 13:59:06
Uppdaterat 2015-apr-30 12:45:14
Type II
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name typ
Beskrivning

Kod för vilken typ av organisation som avses, exempelvis vårdgivare eller vårdenhet.

Author toda
Create Date Time 2014-nov-04 01:05:02
Uppdaterat 2015-jun-17 13:55:10
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name namn
Beskrivning

Angivelse av organisationens namn.

Author toda
Create Date Time 2014-okt-24 14:59:03
Uppdaterat 2014-nov-10 13:03:54
Type ST
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name adress
Beskrivning

Angivelse av adressinformation för fysisk plats till organisation, exempelvis besöksadress eller fakturaadress.   

Author toda
Create Date Time 2014-nov-07 15:33:12
Uppdaterat 2015-jun-08 16:51:19
Type AD
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..*
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name elektroniskAdress
Beskrivning

Angivelse av elektronisk adressinformation till organisation. Här avses även telefonnummer. Exempel är telefonnummer till växel, e-postadress eller webbadress.

Author toda
Create Date Time 2014-nov-07 15:33:41
Uppdaterat 2015-nov-27 14:20:21
Type TEL
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..*
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name har
From
Namn Värde
Role
Element
 Deltagande : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Organisation : Klass
Multiplicity 0..1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-okt-30 12:54:59
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name har uppdrag för
From
Namn Värde
Role
Element
 Hälso- och sjukvårdspersonal : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Organisation : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-feb-13 16:25:08
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name har uppdrag för
From
Namn Värde
Role
Element
 Annan person : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Organisation : Klass
Multiplicity 0..1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-okt-22 12:49:23
Uppdaterat 2015-okt-22 12:50:29
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017