Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Vård och omsorg

Klass - Observation länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen observation håller information om olika tillstånd, problem, behov och omgivningsfaktorer som observeras eller som i framtiden skulle kunna observeras om en vård- och omsorgstagare. Exempelvis kan ett blodtryck eller en funktionsnedsättning vara något som observeras.

Author
Create Date Time 2014-apr-08 15:36:15
Uppdaterat 2017-maj-29 10:45:48
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
typ private CV

Kod för den typ av observation som avses i de fall detta inte framgår av attributet värde. Exempelvis så skulle observationens typ kunna motsvara "längd mätt utan skor" och då innehåller attributet värde resultatet av mätningen, exempelvis 187 cm.

värde private ANY

Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet. Om observationen avser ett måltillstånd motsvarar attributet värde det resultat man önskar uppnå för att målet ska uppfyllas.

Notera att även observationer vars representation dokumenteras som fritext använder attributet värde.

status private CV

Kod för observationens status, exempelvis för att dokumentera om det tillstånd som beskrivs fanns vid den angivna tiden eller är ett potentiellt tillstånd. En instans av klassen observation kan inte byta status. Om man exempelvis vill dokumentera ett måltillstånd som senare uppfylls så dokumenteras detta som två instanser av klassen observation, en med status måltillstånd och en med status observerat.

beskrivning private ST

Textuell beskrivning av den observation som avses. Används som komplement till attributet värde i de fall där en ytterligare textuell beskrivning krävs.  

tid private TS|IVL(TS)

Angivelse av den tid då det som observerats faktiskt förekom eller förväntas förekomma. Exempelvis så kan tidsattributet ange att vård- och omsorgstagaren hade huvudvärk igår kväll mellan kl. 20.00 och 21.45 även om detta berättades på morgonen efter och det dokumenterades först då. Om observationen är ett måltillstånd anger tidsattributet den tidpunkt då detta tillstånd önskas vara uppnått.

Observationens tid skiljer sig vanligtvis från dokumentationstidpunkt för uppgift i patientjournal eller personakt som beskriver när tillståndet dokumenterades, vilket alltid sker i efterhand.

Beroende på behov i den faktiska tillämpningen kan någon av datatyperna TS för tidpunkt eller IVL(TS) för tidsintervall användas.

Relationer
Namn Begin End
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal eller personakt : Klass
 Observation : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CONCEPT Multi-line Text Avsett tillstånd (inom vård och omsorg), Måltillstånd (inom vård och omsorg), Observerat tillstånd (inom vård och omsorg), Omgivningsfaktorer, Problem (inom vård och omsorg), Tillstånd (inom vård och omsorg) och Önskat tillstånd (inom vård och omsorg)

Attributes Details
Namn Värde
Name typ
Beskrivning

Kod för den typ av observation som avses i de fall detta inte framgår av attributet värde. Exempelvis så skulle observationens typ kunna motsvara "längd mätt utan skor" och då innehåller attributet värde resultatet av mätningen, exempelvis 187 cm.

Author
Create Date Time 2014-jul-14 15:59:12
Uppdaterat 2015-dec-10 11:37:00
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name värde
Beskrivning

Angivelse av värde som alltid representerar det faktiska observerade tillståndet. Om observationen avser ett måltillstånd motsvarar attributet värde det resultat man önskar uppnå för att målet ska uppfyllas.

Notera att även observationer vars representation dokumenteras som fritext använder attributet värde.

Author
Create Date Time 2014-okt-31 13:05:57
Uppdaterat 2016-jan-25 01:09:48
Type ANY
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name status
Beskrivning

Kod för observationens status, exempelvis för att dokumentera om det tillstånd som beskrivs fanns vid den angivna tiden eller är ett potentiellt tillstånd. En instans av klassen observation kan inte byta status. Om man exempelvis vill dokumentera ett måltillstånd som senare uppfylls så dokumenteras detta som två instanser av klassen observation, en med status måltillstånd och en med status observerat.

Author
Create Date Time 2014-sep-25 08:59:48
Uppdaterat 2016-jan-25 01:09:48
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name beskrivning
Beskrivning

Textuell beskrivning av den observation som avses. Används som komplement till attributet värde i de fall där en ytterligare textuell beskrivning krävs.  

Author
Create Date Time 2014-jul-14 15:59:27
Uppdaterat 2016-jan-25 21:27:35
Type ST
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name tid
Beskrivning

Angivelse av den tid då det som observerats faktiskt förekom eller förväntas förekomma. Exempelvis så kan tidsattributet ange att vård- och omsorgstagaren hade huvudvärk igår kväll mellan kl. 20.00 och 21.45 även om detta berättades på morgonen efter och det dokumenterades först då. Om observationen är ett måltillstånd anger tidsattributet den tidpunkt då detta tillstånd önskas vara uppnått.

Observationens tid skiljer sig vanligtvis från dokumentationstidpunkt för uppgift i patientjournal eller personakt som beskriver när tillståndet dokumenterades, vilket alltid sker i efterhand.

Beroende på behov i den faktiska tillämpningen kan någon av datatyperna TS för tidpunkt eller IVL(TS) för tidsintervall användas.

Author
Create Date Time 2014-okt-31 13:05:49
Uppdaterat 2015-maj-25 11:28:52
Type TS|IVL(TS)
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2014-apr-08 15:37:59
Uppdaterat 2014-jul-14 16:49:05
Visibility Unspecified

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017