Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Brukare länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen brukare håller information om person som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten.

Exempel på brukare som särskilt pekas ut som person som det ska dokumenteras om i tillämpliga fall är registerledare och medsökande. Om en ansökan om ekonomiskt bistånd gäller för fler än en person i ett hushåll får en gemensam personakt upprättas. Brukare i ett hushåll som ansöker om ekonomiskt bistånd och i vars namn personakten upprättas kallas ibland registerledare. Den som inte är registerledare kallas ibland medsökande. I vissa fall benämner man istället registerledaren sökande.

Author
Create Date Time 2014-feb-27 14:46:04
Uppdaterat 2016-jan-28 14:23:21
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
id private II

Angivelse av identitetsbeteckning som en person har endast i rollen som brukare. Id för brukare kan användas då identitetsbeteckning för person är okänd eller inte bör anges. Person-id är vanligen personnummer eller samordningsnummer och lagras i attributet person-id i klassen person.

Observera att det är obligatoriskt att ange antingen person-id på person eller id på brukare.

adress private AD

Angivelse av adressinformation för fysisk plats som en person har i sin roll som brukare, exempelvis särskild kallelseadress.

elektroniskAdress private TEL

Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har i sin roll som brukare. Här avses även telefonnummer. Exempel är särskilt telefonnummer.

Relationer
Namn Begin End
 antar rollen : Association
 Person : Klass
 Brukare : Klass
 avser : Association
 Uppgift i personakt : Klass
 Brukare : Klass
 avser : Association
 Brukare : Klass
 Uppgift i personakt : Klass
  : Generalization
 Roll : Klass
 Brukare : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Vård- och omsorgstagare
CONCEPT Text Brukare

Attributes Details
Namn Värde
Name id
Beskrivning

Angivelse av identitetsbeteckning som en person har endast i rollen som brukare. Id för brukare kan användas då identitetsbeteckning för person är okänd eller inte bör anges. Person-id är vanligen personnummer eller samordningsnummer och lagras i attributet person-id i klassen person.

Observera att det är obligatoriskt att ange antingen person-id på person eller id på brukare.

Author
Create Date Time 2014-jun-30 08:52:25
Uppdaterat 2015-maj-25 10:13:14
Type II
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name adress
Beskrivning

Angivelse av adressinformation för fysisk plats som en person har i sin roll som brukare, exempelvis särskild kallelseadress.

Author toda
Create Date Time 2014-nov-07 15:36:48
Uppdaterat 2015-jun-08 16:51:19
Type AD
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..*
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name elektroniskAdress
Beskrivning

Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har i sin roll som brukare. Här avses även telefonnummer. Exempel är särskilt telefonnummer.

Author toda
Create Date Time 2014-nov-07 15:36:55
Uppdaterat 2015-jun-08 16:51:19
Type TEL
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..*
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name antar rollen
From
Namn Värde
Role
Element
 Person : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Brukare : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-sep-24 15:23:47
Uppdaterat 2016-maj-17 23:37:53
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i personakt : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Brukare : Klass
Multiplicity 1..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-24 14:11:15
Uppdaterat 2015-mar-11 11:29:41
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Brukare : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i personakt : Klass
Multiplicity 1..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Beskrivning

Kommande SOSFS 3:3

Author
Create Date Time 2014-apr-15 13:57:46
Uppdaterat 2014-sep-24 15:28:00
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2014-apr-23 18:16:29
Uppdaterat 2014-jun-18 17:08:34
Visibility Unspecified

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017