Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Aktivitet länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen aktivitet håller information om något som kan utföras av någon eller något inom hälso- och sjukvård och som är inriktat på visst resultat. Det kan t.ex. röra sig om att hälso- och sjukvårdspersonal eller en medicinteknisk produkt utför något. Inom hälso- och sjukvård förekommer exempelvis följande typer av aktiviteter: utredning, behandling, planering, undervisning och utvärdering. Aktiviteter kan vara exempelvis pågående, utförda, önskade eller planerade. Exempel på aktivitet är blindtarmsoperation eller blodtrycksmätning.

Author
Create Date Time 2014-maj-08 13:50:06
Uppdaterat 2017-maj-29 12:53:47
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
kod private CV

Kod för den typ av aktivitet som avses, exempelvis genom användande av en kod från en klassifikation av åtgärder.

Observera att det är obligatoriskt att ange antingen attributet kod eller beskrivning.

status private CV

Kod för aktivitetens status som anger om en aktivitet exempelvis är beslutad, planerad eller utförd. En instans av klassen aktivitet kan inte byta status. Om man exempelvis vill dokumentera en planerad utredning som senare utförs så dokumenteras detta som två instanser av klassen aktivitet, en med status planerad och en med status utförd.

lokalisation private CV

Angivelse av lokalisation, som används för att beskriva vad aktiviteten avser gällande anatomi, funktion eller system. Lokalisation kan beskriva exempelvis lateralitet, organs position och orientering i relation till andra delar av kroppen.

Lokalisationsattributet används endast om inte attributet kod innefattar tillräcklig information om detta.

metod private CV

Kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av aktiviteten som avses.

Metodattributet används endast om inte attributet kod innefattar tillräcklig information om detta.

beskrivning private ST

Textuell beskrivning av den aktivitet som avses. Används antingen som komplement till eller istället för attributet kod.

Observera att det är obligatoriskt att ange antingen attributet kod eller beskrivning.

tid private TS|IVL(TS)|QSET(TS)

Angivelse av vilken tid en aktivitet utförts, är planerad att utföras eller önskas utföras. Om aktiviteten är planerad att ske återkommande kan även frekvens och omfattning anges.

Beroende på behov i den faktiska tillämpningen kan någon av datatyperna TS för tidpunkt, IVL(TS) för tidsintervall eller QSET(TS) för komplicerade tidsangivelser så som återkommande med viss frekvens användas.

Relationer
Namn Begin End
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal : Klass
 Aktivitet : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Aktivitet
CONCEPT Multi-line Text Aktivitet (inom hälso- och sjukvård), Planerad aktivitet och Utförd aktivitet

Attributes Details
Namn Värde
Name kod
Beskrivning

Kod för den typ av aktivitet som avses, exempelvis genom användande av en kod från en klassifikation av åtgärder.

Observera att det är obligatoriskt att ange antingen attributet kod eller beskrivning.

Author
Create Date Time 2014-jun-02 11:00:54
Uppdaterat 2016-jan-13 10:40:15
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name status
Beskrivning

Kod för aktivitetens status som anger om en aktivitet exempelvis är beslutad, planerad eller utförd. En instans av klassen aktivitet kan inte byta status. Om man exempelvis vill dokumentera en planerad utredning som senare utförs så dokumenteras detta som två instanser av klassen aktivitet, en med status planerad och en med status utförd.

Author toda
Create Date Time 2014-sep-01 16:17:06
Uppdaterat 2016-jan-25 01:09:48
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name lokalisation
Beskrivning

Angivelse av lokalisation, som används för att beskriva vad aktiviteten avser gällande anatomi, funktion eller system. Lokalisation kan beskriva exempelvis lateralitet, organs position och orientering i relation till andra delar av kroppen.

Lokalisationsattributet används endast om inte attributet kod innefattar tillräcklig information om detta.

Author
Create Date Time 2014-jun-02 11:01:21
Uppdaterat 2017-maj-29 12:53:47
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..*
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name metod
Beskrivning

Kod för den typ av tillvägagångssätt för genomförandet av aktiviteten som avses.

Metodattributet används endast om inte attributet kod innefattar tillräcklig information om detta.

Author
Create Date Time 2014-jun-02 11:00:56
Uppdaterat 2016-jan-25 16:36:26
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name beskrivning
Beskrivning

Textuell beskrivning av den aktivitet som avses. Används antingen som komplement till eller istället för attributet kod.

Observera att det är obligatoriskt att ange antingen attributet kod eller beskrivning.

Author
Create Date Time 2014-jun-02 11:03:03
Uppdaterat 2015-maj-25 10:13:14
Type ST
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name tid
Beskrivning

Angivelse av vilken tid en aktivitet utförts, är planerad att utföras eller önskas utföras. Om aktiviteten är planerad att ske återkommande kan även frekvens och omfattning anges.

Beroende på behov i den faktiska tillämpningen kan någon av datatyperna TS för tidpunkt, IVL(TS) för tidsintervall eller QSET(TS) för komplicerade tidsangivelser så som återkommande med viss frekvens användas.

Author
Create Date Time 2014-jun-02 11:03:01
Uppdaterat 2015-maj-25 11:28:52
Type TS|IVL(TS)|QSET(TS)
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2014-maj-08 13:50:43
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Visibility Unspecified

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017