Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Vård och omsorg

Klass - Vård- och omsorgspersonal länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen vård- och omsorgspersonal håller information om person som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst.

Author
Create Date Time 2014-apr-09 11:08:49
Uppdaterat 2015-sep-28 14:30:52
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
id private II

Angivelse av identitetsbeteckning som en person har när denne arbetar i rollen som vård- och omsorgspersonal i ett visst uppdrag i en organisation inom vård och omsorg. Till exempel kan en handläggare eller barnmorska ha en identitetsbeteckning i sin roll som socialtjänstpersonal respektive hälso- och sjukvårdspersonal.

befattning private CV

Kod för den befattning en vård- och omsorgspersonal har i sitt uppdrag inom ramen för en organisation. En befattning avser ställning i en verksamhet som innebär vissa befogenheter och ett visst ansvar.

adress private AD

Angivelse av adressinformation för fysisk plats som en person har i sin roll som vård- och omsorgspersonal, exempelvis arbetsplatsadress.

elektroniskAdress private TEL

Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har i sin roll som vård- och omsorgspersonal. Här avses även telefonnummer. Exempel är direktnummer eller personlig e-postadress.

Relationer
Namn Begin End
 antar rollen : Association
 Person : Klass
 Vård- och omsorgspersonal : Klass
 dokumenteras av : Association
 Beslutsstatus : Klass
 Vård- och omsorgspersonal : Klass
 har uppdrag för : Association
 Vård- och omsorgspersonal : Klass
 Organisation : Klass
  : Generalization
 Roll : Klass
 Vård- och omsorgspersonal : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
CONCEPT Text Vård- och omsorgspersonal

Attributes Details
Namn Värde
Name id
Beskrivning

Angivelse av identitetsbeteckning som en person har när denne arbetar i rollen som vård- och omsorgspersonal i ett visst uppdrag i en organisation inom vård och omsorg. Till exempel kan en handläggare eller barnmorska ha en identitetsbeteckning i sin roll som socialtjänstpersonal respektive hälso- och sjukvårdspersonal.

Author
Create Date Time 2015-mar-09 15:18:27
Uppdaterat 2015-jun-05 16:01:29
Type II
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name befattning
Beskrivning

Kod för den befattning en vård- och omsorgspersonal har i sitt uppdrag inom ramen för en organisation. En befattning avser ställning i en verksamhet som innebär vissa befogenheter och ett visst ansvar.

Author
Create Date Time 2014-jul-18 14:07:44
Uppdaterat 2015-maj-22 11:16:59
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name adress
Beskrivning

Angivelse av adressinformation för fysisk plats som en person har i sin roll som vård- och omsorgspersonal, exempelvis arbetsplatsadress.

Author
Create Date Time 2015-mar-09 15:20:07
Uppdaterat 2015-jun-08 16:51:19
Type AD
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..*
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name elektroniskAdress
Beskrivning

Angivelse av elektronisk adressinformation som en person har i sin roll som vård- och omsorgspersonal. Här avses även telefonnummer. Exempel är direktnummer eller personlig e-postadress.

Author
Create Date Time 2015-mar-09 15:20:23
Uppdaterat 2015-jun-08 16:51:19
Type TEL
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..*
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name antar rollen
From
Namn Värde
Role 1
Element
 Person : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role 0..*
Element
 Vård- och omsorgspersonal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-sep-25 09:08:46
Uppdaterat 2014-okt-30 09:45:04
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras av
From
Namn Värde
Role
Element
 Beslutsstatus : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgspersonal : Klass
Multiplicity 0..1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-sep-18 11:56:05
Uppdaterat 2015-okt-12 11:30:42
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name har uppdrag för
From
Namn Värde
Role
Element
 Vård- och omsorgspersonal : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Organisation : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-apr-15 15:07:21
Uppdaterat 2015-mar-09 15:44:30
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2014-sep-25 09:06:16
Uppdaterat 2014-sep-25 09:08:32
Visibility Unspecified

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Vård och omsorg : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017