Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Resursegenskap länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Angivelse av egenskaper som en resurs kan ha, som inte kan utläsas från resursattributet typ. Exempel är egenskapen att blodet i en blodpåse har blodgruppen "AB+". Exempel på egenskap hos resurs som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är särskilda egenskaper hos de vävnader eller celler som har använts.

Author
Create Date Time 2015-nov-02 10:52:04
Uppdaterat 2016-jan-29 01:16:50
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
typ private CV

Kod för den typ av resursegenskap som avses i de fall detta inte framgår av attributet värde. Exempel är blodgrupp för resursen blodpåse á 500 ml.

värde private ANY

Angivelse av värdet för den typ av egenskap som anges i attributet typ. Exempelvis: "AB+" för resursegenskapen "blodgrupp".

Relationer
Namn Begin End
 har : Association
 Resurs : Klass
 Resursegenskap : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Saknas
CONCEPT Text Resurs (inom hälso- och sjukvård)

Attributes Details
Namn Värde
Name typ
Beskrivning

Kod för den typ av resursegenskap som avses i de fall detta inte framgår av attributet värde. Exempel är blodgrupp för resursen blodpåse á 500 ml.

Author
Create Date Time 2015-nov-02 10:52:59
Uppdaterat 2015-dec-07 15:43:26
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name värde
Beskrivning

Angivelse av värdet för den typ av egenskap som anges i attributet typ. Exempelvis: "AB+" för resursegenskapen "blodgrupp".

Author
Create Date Time 2015-nov-02 10:53:35
Uppdaterat 2015-dec-07 15:43:26
Type ANY
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name har
From
Namn Värde
Role
Element
 Resurs : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Resursegenskap : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-nov-02 10:52:04
Uppdaterat 2015-nov-02 11:24:34
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017