Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Individanpassad vårdprocess länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen individanpassad vårdprocess håller information om den vårdprocess som är anpassad för en enskild patient. En individanpassad vårdprocess kan utgöras av en eller flera standardiserade vårdprocesser i kombination som används för en specifik patient i syfte att förebygga, identifiera, utreda och behandla ett eller flera hälsoproblem eller hälsotillstånd. En individanpassad vårdprocess kan omfatta ett eller flera vårdåtaganden hos en eller flera vårdgivare. Det är en vårdbegäran för egen räkning som startar den individanpassade vårdprocessen.

Author toda
Create Date Time 2014-sep-15 15:07:57
Uppdaterat 2016-jan-28 14:03:42
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
id private II

Angivelse av identitetsbeteckning för den individanpassade vårdprocessen.

Relationer
Namn Begin End
 dokumenteras inom : Association
 Uppgift i patientjournal : Klass
 Individanpassad vårdprocess : Klass
 initierar : Association
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
 Individanpassad vårdprocess : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Individanpassad process
CONCEPT Text Individanpassad vårdprocess

Attributes Details
Namn Värde
Name id
Beskrivning

Angivelse av identitetsbeteckning för den individanpassade vårdprocessen.

Author toda
Create Date Time 2014-okt-09 15:40:26
Uppdaterat 2015-jun-08 16:51:19
Type II
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name dokumenteras inom
From
Namn Värde
Role 0..*
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role 1
Element
 Individanpassad vårdprocess : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-sep-15 15:08:14
Uppdaterat 2014-okt-30 09:45:04
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name initierar
From
Namn Värde
Role 1
Element
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role 1
Element
 Individanpassad vårdprocess : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-sep-15 15:09:34
Uppdaterat 2014-okt-30 09:45:04
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017