NI 2019:1

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Företrädare länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Person som är utsedd att företräda en enskild i rättsliga frågor eller i vissa fall även på annat sätt än rättsligt sörja för den enskilde. Det kan innebära att se till att den enskilde får den vård som han eller hon behöver. I vissa fall leder företrädarskapet till att den enskildes rättshandlingsförmåga kan begränsas.

Exempel på företrädare som särskilt pekas ut som personer som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är god man, förvaltare och vårdnadshavare. En förmyndare är också en typ av företrädare, men pekas inte särskilt ut som person som det ska dokumenteras om.

En god man är enligt termbanken ’person som är utsedd att företräda en viss person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person utan att dennes rättshandlingsförmåga begränsas’ och har anmärkningen: ’God man och förvaltare utses av allmän domstol eller överförmyndare.’      

En förvaltare är enligt termbanken ’person som är utsedd att företräda en viss person som är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom och där dennes rättshandlingsförmåga är begränsad’ och har anmärkningen: ’God man och förvaltare utses av allmän domstol eller överförmyndare.’      

En vårdnadshavare är enligt termbanken ’förälder eller av domstol särskilt utsedd person som har att utöva vårdnaden om ett barn’ och har anmärkningen: ’Rätten att företräda barnet i ekonomiska frågor och att förvalta dess tillgångar hör inte till vårdnaden utan till förmynderskapet. En vårdnadshavare är dock vanligen också förmyndare för barnet.’

Relationer
Namn Början Slut
 är en : Association
 Vårdnadshavare
 Företrädare
 är en : Association
 God man
 Företrädare
 är en : Association
 Förvaltare
 Företrädare
 är en : Association
 Företrädare
 Annan person

Taggade värden
Namn Typ Värde
Motsvaras i informationsmodellen Text Annan person med attributet typ
Relation till begreppsmodellen för vård- och omsorg Text Företrädare

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård Diagram
NI 2019:1