Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Patientjournal länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

I patientjournalen dokumenteras olika uppgifter, som till exempel observerade hälsotillstånd eller vidtagna åtgärder. En journalhandling kan ses som en samling uppgifter som fungerar som en enhet.

Journalhandling definieras i termbanken som ’handling som upprättas eller inkommer i samband med vården av en patient och som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden eller om vidtagna eller planerade vårdåtgärder ’och har anmärkningen: ’Exempel på journalhandlingar är röntgenbilder, olika former av anteckningar, ljudupptagningar.  Endast uppgifter som är relevanta för en god och säker vård av patienten bör dokumenteras i en patientjournal.'

Author toda
Create Date Time 2014-okt-02 11:04:59
Uppdaterat 2017-maj-29 12:51:08
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 dokumenteras i : Association
 Uppgift i patientjournal : Klass
 Patientjournal : Klass
 avser : Association
 Patient : Klass
 Patientjournal : Klass
 ansvarar för : Association
 Organisation (inom hälso- och sjukvård) : Klass
 Patientjournal : Klass
 är en del av : Association
 Patientjournal : Klass
 Journalhandling : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
TERM Multi-line Text en eller flera journalhandlingar som rör samma patient
REL Multi-line Text Saknas
CLASS Text Samtliga uppgifter i en patientjournal för en patient

Relationships Detail
Namn Värde
Name dokumenteras i
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-okt-02 11:04:59
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Patient : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-nov-07 03:46:12
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name ansvarar för
From
Namn Värde
Role
Element
 Organisation (inom hälso- och sjukvård) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 13:41:53
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name är en del av
From
Namn Värde
Role
Element
 Patientjournal : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Journalhandling : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author bjge
Create Date Time 2014-dec-08 17:11:11
Uppdaterat 2015-nov-30 11:08:24
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017