Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård håller information om roll som person har när denne har någon form av intygad kompetens att kunna utföra hälso- och sjukvård, exempelvis examens- eller utbildningsbevis, legitimation eller specialistbevis. Detta gäller oavsett om personen har ett uppdrag inom ramen för en organisation eller inte.

Det finns många typer av personer med kompetens att utföra hälso- och sjukvård, till exempel sjukgymnaster, psykologer och undersköterskor, men det är endast läkare och sjuksköterskor som särskilt pekas ut som personer som det ska dokumenteras om i tillämpliga fall.

Author
Create Date Time 2014-maj-08 10:34:29
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
legitimation private CV

Kod för den legitimation inom hälso- och sjukvård som avses.

specialistkompetens private CV

Angivelse av kod för kompetens inom en medicinsk specialitet som en läkare har.

Relationer
Namn Begin End
 antar rollen : Association
 Person : Klass
 Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård : Klass
 dokumenteras av : Association
 Beslutsstatus : Klass
 Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård : Klass
  : Generalization
 Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård : Klass
 Hälso- och sjukvårdspersonal : Klass
  : Generalization
 Roll : Klass
 Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Vård- och omsorgspersonal
CONCEPT Text Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård

Attributes Details
Namn Värde
Name legitimation
Beskrivning

Kod för den legitimation inom hälso- och sjukvård som avses.

Author
Create Date Time 2015-feb-13 16:25:56
Uppdaterat 2015-jun-17 16:06:30
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..*
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name specialistkompetens
Beskrivning

Angivelse av kod för kompetens inom en medicinsk specialitet som en läkare har.

Author
Create Date Time 2015-jan-30 15:42:01
Uppdaterat 2015-jun-11 15:34:53
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..*
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name antar rollen
From
Namn Värde
Role
Element
 Person : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-mar-05 14:51:26
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name dokumenteras av
From
Namn Värde
Role
Element
 Beslutsstatus : Klass
Multiplicity 0..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård : Klass
Multiplicity 0..1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-sep-18 11:13:00
Uppdaterat 2015-nov-02 19:18:49
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2015-mar-09 11:02:11
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Visibility Unspecified

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2014-sep-24 14:25:04
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:06
Visibility Unspecified

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017