Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Risktillstånd länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Potentiellt hälsotillstånd som en patient löper risk att drabbas av.

Exempel på risktillstånd är ögonsjukdom till följd av en diagnostiserad diabetes. Ofta krävs vissa förebyggande hälso- och sjukvårdsåtgärder för att undvika att vissa risktillstånd uppstår, exempelvis primär- eller sekundärprevention.

Author
Create Date Time 2014-jun-18 09:12:22
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 är ett : Association
 Risktillstånd : Klass
 Potentiellt hälsotillstånd : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Saknas
CLASS Text Observation med attributet status satt till ”i riskzon för” för samt attributet värde och vid behov attributet typ

Relationships Detail
Namn Värde
Name är ett
From
Namn Värde
Role
Element
 Risktillstånd : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Potentiellt hälsotillstånd : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-nov-07 10:43:26
Uppdaterat 2016-mar-21 16:46:05
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017