Nationell Informationsstruktur 2017

Begreppsmodell > Socialtjänst

Klass - Genomförandeplan vid placering av barn och unga länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Individuell plan inom socialtjänst som beskriver hur den beslutade vården ska genomföras vid placering av ett barn eller en ung person. Denna typ av genomförandeplan finns reglerad i 11 kap. 3 § andra stycket socialtjänstlagen, SoL.

Author
Create Date Time 2015-aug-27 16:27:06
Uppdaterat 2017-maj-29 17:22:13
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Relationer
Namn Begin End
 är en : Association
 Individuell plan (inom socialtjänst) : Klass
 Genomförandeplan vid placering av barn och unga : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Vård- och omsorgsplan
CLASS Text Individuell plan med attributet typ, klassen Samband där attributet typ är satt till ”består av”, klassen Aktivitet med attributet status satt till ”planerad” och klassen Observation med attributet typ, attributet status satt till ”mål” och attributet värde

Relationships Detail
Namn Värde
Name är en
From
Namn Värde
Role
Element
 Individuell plan (inom socialtjänst) : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Genomförandeplan vid placering av barn och unga : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2015-aug-27 16:27:06
Uppdaterat 2015-aug-27 16:50:52
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Förekommer i
Diagram
 Begreppsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017