Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Socialtjänst

Klass - Aktualisering länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen aktualisering håller information om det att en omständighet som kan föranleda en åtgärd av socialnämnden kommer till dess kännedom.

Aktualisering kan initiera en individanpassad process i socialtjänst.

Author
Create Date Time 2014-maj-23 15:40:18
Uppdaterat 2017-mar-30 17:15:02
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
typ private CV

Kod för det sätt på vilket aktualiseringen har skett, det vill säga ansökan om bistånd, anmälan, begäran om LSS-insats eller information på annat sätt.

tidpunkt private TS

Angivelse av tidpunkt då information som låg till grund för aktualiseringen kom till socialnämndens kännedom.

metod private CV

Kod för hur uppgifterna som låg till grund för aktualiseringen har lämnats till nämnden, exempelvis per telefon eller vid besök.

Relationer
Namn Begin End
 avser : Association
 Uppgift i personakt : Klass
 Aktualisering : Klass
 initierar : Association
 Aktualisering : Klass
 Individanpassad process i socialtjänst : Klass
  : Generalization
 Uppgift i personakt : Klass
 Aktualisering : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Vård- och omsorgsinitiering
CONCEPT Multi-line Text Aktualisering, Anmälan, Ansökan om bistånd, Begäran om LSS-insats och Information på annat sätt

Attributes Details
Namn Värde
Name typ
Beskrivning

Kod för det sätt på vilket aktualiseringen har skett, det vill säga ansökan om bistånd, anmälan, begäran om LSS-insats eller information på annat sätt.

Author bjge
Create Date Time 2014-dec-08 17:05:04
Uppdaterat 2015-jun-11 15:34:53
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name tidpunkt
Beskrivning

Angivelse av tidpunkt då information som låg till grund för aktualiseringen kom till socialnämndens kännedom.

Author
Create Date Time 2014-jul-04 11:00:16
Uppdaterat 2015-nov-30 11:34:01
Type TS
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name metod
Beskrivning

Kod för hur uppgifterna som låg till grund för aktualiseringen har lämnats till nämnden, exempelvis per telefon eller vid besök.

Author toda
Create Date Time 2014-nov-05 13:33:29
Uppdaterat 2015-apr-30 12:45:14
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 0..1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i personakt : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Aktualisering : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-maj-23 15:40:18
Uppdaterat 2014-jul-04 10:57:39
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name initierar
From
Namn Värde
Role
Element
 Aktualisering : Klass
Multiplicity 1
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Individanpassad process i socialtjänst : Klass
Multiplicity 0..1
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-dec-05 13:12:47
Uppdaterat 2014-dec-09 15:45:14
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2014-jul-04 10:55:24
Uppdaterat 2014-jul-04 10:57:39
Visibility Unspecified

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Socialtjänst : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017