Nationell Informationsstruktur 2017

Informationsmodell > Hälso- och sjukvård

Klass - Vårdbegäran för egen räkning länk

Egenskaper
Namn Värde
Beskrivning

Klassen vårdbegäran för egen räkning håller information om vårdbegäran (begäran om erhållande av hälso- och sjukvård) som initierar den individanpassade vårdprocessen genom att patienten eller någon som företräder patienten uttrycker en kontaktorsak. En remiss är också en vårdbegäran och utgör en beställning av tjänst eller övertagande av vårdansvar för en patient, men den inleder inte den individanpassade vårdprocessen.

Det finns en speciell typ av vårdbegäran för egen räkning som gäller att patienten vänder sig till specialistvården utan att gå via primärvården. Detta har vardagligt olika benämningar, till exempel ”egen vårdbegäran” eller ”egenremiss”. Sådana benämningar bör undvikas i fackspråket.

Author
Create Date Time 2014-maj-08 13:55:56
Uppdaterat 2016-jan-28 14:13:08
Active false
Business Key Mutable true
Business Model false
Visibility public
Abstract false
Leaf false
Root false

Attribut
Namn Visibility Typ Initial Value Beskrivning
tidpunkt private TS

Angivelse av tidpunkt då en vårdbegäran för egen räkning tas emot av hälso- och sjukvården.

kontaktorsak private ST

Angivelse av den orsak till vårdbegäran (kontaktorsak) så som patienten eller någon som företräder patienten anger.

kontaktorsakstyp private CV

Kod för den typ av kontaktorsak som avses.

Relationer
Namn Begin End
 avser : Association
 Uppgift i patientjournal : Klass
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
 initierar : Association
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
 Individanpassad vårdprocess : Klass
  : Generalization
 Uppgift i patientjournal : Klass
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass

Taggade värden
Namn Typ Värde
REL Text Vård- och omsorgsinitiering
CONCEPT Multi-line Text Kontaktorsak och Vårdbegäran för egen räkning

Attributes Details
Namn Värde
Name tidpunkt
Beskrivning

Angivelse av tidpunkt då en vårdbegäran för egen räkning tas emot av hälso- och sjukvården.

Author
Create Date Time 2014-jul-18 14:35:50
Uppdaterat 2015-nov-27 15:02:41
Type TS
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name kontaktorsak
Beskrivning

Angivelse av den orsak till vårdbegäran (kontaktorsak) så som patienten eller någon som företräder patienten anger.

Author toda
Create Date Time 2014-sep-15 15:11:42
Uppdaterat 2015-jun-08 16:51:19
Type ST
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Namn Värde
Name kontaktorsakstyp
Beskrivning

Kod för den typ av kontaktorsak som avses.

Author toda
Create Date Time 2014-sep-15 15:11:53
Uppdaterat 2014-nov-10 13:48:53
Type CV
Allow Empty Name false
Has Setter false
Has Getter false
Abstract false
Derived false
Visibility private
Multiplicity 1
Scope instance
Visible true
Aggregation None
Derived Union false
Read Only false
Is ID false
Leaf false

Relationships Detail
Namn Värde
Name avser
From
Namn Värde
Role
Element
 Uppgift i patientjournal : Klass
Multiplicity 1..*
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role
Element
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author
Create Date Time 2014-maj-08 13:55:56
Uppdaterat 2014-jul-04 11:19:36
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name initierar
From
Namn Värde
Role 1
Element
 Vårdbegäran för egen räkning : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
To
Namn Värde
Role 1
Element
 Individanpassad vårdprocess : Klass
Multiplicity Unspecified
Aggregation Kind None
Navigable true
Author toda
Create Date Time 2014-sep-15 15:09:34
Uppdaterat 2014-okt-30 09:45:04
Abstract false
Leaf false
Visibility Unspecified
Derived false

Namn Värde
Name
Author
Create Date Time 2014-jul-04 11:14:39
Uppdaterat 2014-jul-04 11:19:36
Visibility Unspecified

Förekommer i
Diagram
 Informationsmodell.Hälso- och sjukvård : Klass Diagram
Nationell Informationsstruktur 2017