NI 2019:1

Begreppsmodell > Hälso- och sjukvård

Begreppsmodell - Hälso- och sjukvård länk

Hoppa till:
är ett:Association kan lämnas i:Association är en :Association baseras på:Association innehåller :Association dokumenteras som:Association dokumenteras som:Association syftar till att uppnå:Association antar rollen:Association antar rollen:Association är en:Association antar rollen:Association är en:Association används i:Association har uppdrag för:Association är en:Association är en:Association är en:Association kan påverka:Association dokumenteras inom:Association dokumenteras som:Association är en:Association är en:Association är ett:Association är ett:Association är ett:Association är ett:Association är en:Association är en:Association ansvarar för:Association avser:Association dokumenteras som:Association dokumenteras som:Association uttrycks i:Association är en del av:Association dokumenteras som:Association dokumenteras i:Association ingår i:Association initierar:Association kan bestämmas
och benämnas som:Association kan föranleda:Association utförs på:Association befinner sig på:Association är ett:Association avser påverka eller utreda:Association avser:Association dokumenteras som:Association är en:Association är en:Association kan leda till:Association är en:Association kan besluta att göra:Association initierar:Association kan utgöra beställning av:Association är en:Association Läkemedel:Class Vårdåtagande:Class Vårdbegäran från tredje part:Class Vårdbegäran:Class Remiss:Class Ordination:Class Plats:Class Samtycke:Class Samtyckesbeslut:Class Dokument (inom hälso- och sjukvård):Class Beslut (inom hälso- och sjukvård):Class Individuell plan (inom hälso- och sjukvård):Class Organisation:Class Resurs (inom hälso- och sjukvård):Class Hälso- och sjukvårdspersonal:Class Närstående:Class Anhörig:Class Företrädare:Class Annan person:Class Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård:Class Vårdkontakt:Class Diagnos:Class Planerad aktivitet:Class Utförd aktivitet:Class Potentiellt hälsotillstånd:Class Organisation (inom hälso- och sjukvård):Class Kontaktorsak:Class Omgivningsfaktorer:Class Vårdgivare:Class Vårdenhet:Class Patientjournal:Class Uppgift i patientjournal:Class Hälsotillstånd:Class Person:Class Risktillstånd:Class Måltillstånd (inom hälso- och sjukvård):Class Aktivitet (inom hälso- och sjukvård):Class Hälsoärende:Class Individanpassad vårdprocess:Class Observerat hälsotillstånd:Class Patient:Class Vårdbegäran för egen räkning:Class

Klasser
Namn Beskrivning
  Läkemedel
  Vårdåtagande
  Vårdbegäran från tredje part

Vårdbegäran från annan part än patient, företrädare för patient eller hälso- och sjukvårdspersonal som initierar den individanpassade vårdprocessen.  

 

Exempel är vårdbegäran framställd av förvaltningsrätt, socialnämnd enligt LVM eller LVU, Polisen enlig lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB), men även samtal till 112 från annan person än patient eller företrädare för patient. Ytterligare exempel är överföring från rättspsykiatrisk vård enligt LRV till vård enligt 14 § LPT. Även hälso- och sjukvården kan i undantagsfall ses som tredje part och initiera den individanpassade vårdprocessen genom att t.ex. vårda en medvetslös person där ingen formell vårdbegäran har framställts.

  Vårdbegäran
  Remiss

Vårdbegäran som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av medicinskt ansvar för en patient.

 

Observera att begreppet remiss i Socialstyrelsens termbank kan komma att ses över.

  Ordination

beslut av behörig hälso- och sjukvårdspersonal som är avsett att påverka en patients hälsotillstånd genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd

 

Med behörig hälso- och sjukvårdspersonal avses ’behörig att ordinera den aktuella hälso- och sjukvårdsåtgärden’, dvs. en ordinatör.  

 

Beslutet som en sjuksköterska tar att göra en dosjustering enligt mål- och mätvärden är inte en ordination i sig.

 

Exempel på ordination som särskilt pekas ut som beslut som ska dokumenteras explicit är läkemedelsordination enligt HSLF-FS 2017:37.

 

Observera att begreppet ordination i Socialstyrelsens termbank kan komma att ses över.

  Plats

Avgränsad geografisk eller fysisk yta med välbestämt läge. Här avses plats ur ett geografiskt eller fysiskt perspektiv, inte ur ett organisations- eller verksamhetsperspektiv. Exempel som särskilt pekas ut som plats som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är plats för dödsfall. Andra exempel kan vara väg där olycka skett, korridor eller rum där en patient befinner sig.

 

En plats kan anta olika roller, exempelvis fungera både i rollen som sjukhus (för patient) och i rollen som arbetsplats (för hälso- och sjukvårdspersonal). Exempel som särskilt pekas ut som roll för plats som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är sjukhus, särskilt boende och ordinärt boende.

  Samtycke

För tillgång till vårdinformation eller personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvård krävs det ett aktivt samtycke, exempelvis skriftligen eller muntligen.

 

 

Observera att begreppet samtycke i Socialstyrelsens termbank kan komma att ses över.

 

 

  Samtyckesbeslut

Samtyckesbeslut är en form av beslut som det i vissa fall finns uttryckliga dokumentationskrav om. I hälso- och sjukvården är det endast patienten eller en företrädare för denne som kan fatta ett samtyckesbeslut, aldrig hälso- och sjukvårdspersonalen. Exempelvis finns det dokumentationskrav på beslut om att samtycka till insamling och bevarande av vävnadsprover och återfinns i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Samtyckesbeslut kan också avse behandling av personuppgifter.

  Dokument (inom hälso- och sjukvård)

Samling av information som behandlas och fungerar som en enhet. Observera att ett dokument inte nödvändigtvis behöver vara ett papper.

En specifik samling av information kan behöva hållas samman som en enhet och tillföras olika typer av metadata, exempelvis en signatur av en epikris (som i sig består av enskilda uppgifter), datumangivelse för utfärdandet av ett dödsintyg eller dokumentation om att en specifik samling uppgifter har lämnats ut till annan myndighet. Dokument kan innehålla explicita relationer mellan de uppgifter i patientjournal som dokumentet består av. Exempel är ett utlåtande där man vill beskriva att en aktivitet har orsak i ett tidigare observerat hälsotillstånd.

  Beslut (inom hälso- och sjukvård)

Avgörande i viss fråga inom hälso- och sjukvård. Alla aktiviteter inom hälso- och sjukvård föregås i allmänspråklig mening av någon form av beslut. De flesta av dessa beslut dokumenteras implicit genom att endast dokumentera den utförda aktiviteten eller resultatet av aktiviteten, exempelvis en blodtrycksmätning eller mätvärdet för blodtrycket. Vissa beslut behöver däremot dokumenteras explicit.

 

Exempel som särskilt pekas ut som beslut som ska dokumenteras explicit återfinns i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV, och smittskyddslagen (2004:168), SML.

 

Det kan även finnas skäl att dokumentera andra beslut explicit. Ett exempel är att dokumentera beslut om att inte tillvarata biologiskt material för donation. Det ger möjlighet att dokumentera motiveringen till beslutet.

  Individuell plan (inom hälso- och sjukvård)

Plan inom hälso- och sjukvård som beskriver planerade aktiviteter för en enskild patient relaterat till ett specifikt måltillstånd. Planer kan vara mer eller mindre omfattande, såsom en plan för all vård som utförs för en patient vid ett vårdtillfälle eller en plan för just rehabiliteringen för patienten under samma vårdtillfälle. En plan kan också avse patientens behandling med flera läkemedel eller plan för hur ett enskilt läkemedel ska tas vid olika administreringstillfällen. Det finns olika benämningar för planer inom hälso- och sjukvård beroende på i vilket sammanhang planen upprättas.

I vissa fall behöver planeringen göras i samarbete med flera aktörer. Ett exempel på en plan som upprättas av aktörer inom både hälso- och sjukvård och socialtjänst är samordnad individuell plan. Benämningen vårdplan används ofta om planer som endast avser insatser från hälso- och sjukvård.

 

 Observera att termposterna om planer i Socialstyrelsens termbank som relaterar till detta begrepp kan komma att ses över. 

 

  Organisation

Verksamhet med ansvar och befogenhet att tillvarata intressen som är gemensamma för de ingående medlemmarna eller intressenterna.

Exempel som särskilt pekas ut som organisationer som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är kriminalvård och polismyndighet.  

  Resurs (inom hälso- och sjukvård)

Något som kan tas i anspråk för eller krävs för genomförande av aktiviteter eller processer inom hälso- och sjukvård och som inte avser personer eller organisationer. Exempel är olika typer av medicintekniska produkter, hjälpmedel, läkemedel, organ och blod. Exempel som särskilt pekas ut som resurser som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är TNS-maskin, implantat och läkemedel.

  Hälso- och sjukvårdspersonal

Hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvård på uppdrag av en organisation. Det är i rollen som hälso- och sjukvårdspersonal man har egenskapen befattning.  

Det finns många typer av hälso- och sjukvårdspersonal, men det är endast chefsöverläkare och verksamhetschef som särskilt pekas ut som personer vars befattning det i tillämpliga fall ska dokumenteras om.   

En verksamhetschef är en person som utsetts av en vårdgivare att svara för ledningen av en verksamhet inom hälso- och sjukvård. Verksamhetschefen får bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.      

En chefsöverläkare är en läkare som har ansvaret för ledningsuppgifter som rör rättspsykiatrisk vård och psykiatrisk tvångsvård och som har specialistkompetens inom någon av dessa psykiatriska specialiteter. Tidigare kallades den läkare som inom sluten vård hade ledningsansvaret för isolering enligt smittskyddslagen för chefsöverläkare, men i dag används benämningen verksamhetschef.

  Närstående
  Anhörig

Exempel på anhöriga som särskilt pekas ut som personer som det ska dokumenteras om i tillämpliga fall är make/maka, registrerad partner och sambo.

  Företrädare

Person som är utsedd att företräda en enskild i rättsliga frågor eller i vissa fall även på annat sätt än rättsligt sörja för den enskilde. Det kan innebära att se till att den enskilde får den vård som han eller hon behöver. I vissa fall leder företrädarskapet till att den enskildes rättshandlingsförmåga kan begränsas.

Exempel på företrädare som särskilt pekas ut som personer som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är god man, förvaltare och vårdnadshavare. En förmyndare är också en typ av företrädare, men pekas inte särskilt ut som person som det ska dokumenteras om.

En god man är enligt termbanken ’person som är utsedd att företräda en viss person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person utan att dennes rättshandlingsförmåga begränsas’ och har anmärkningen: ’God man och förvaltare utses av allmän domstol eller överförmyndare.’      

En förvaltare är enligt termbanken ’person som är utsedd att företräda en viss person som är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom och där dennes rättshandlingsförmåga är begränsad’ och har anmärkningen: ’God man och förvaltare utses av allmän domstol eller överförmyndare.’      

En vårdnadshavare är enligt termbanken ’förälder eller av domstol särskilt utsedd person som har att utöva vårdnaden om ett barn’ och har anmärkningen: ’Rätten att företräda barnet i ekonomiska frågor och att förvalta dess tillgångar hör inte till vårdnaden utan till förmynderskapet. En vårdnadshavare är dock vanligen också förmyndare för barnet.’

  Annan person

Person som på något sätt är relaterad till patienten men som inte är patienten eller hälso- och sjukvårdspersonal.

Exempel på annan person är anhörig, närstående eller företrädare. Det kan också vara en målsägande, som enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård i vissa fall ska ges möjlighet att bli underrättad till exempel när en patient som är föremål för rättspsykiatrisk vård har lämnat vårdenheten utan tillstånd. De exempel som ges här är sådana som särskilt pekas ut som personer som det ska finnas dokumentation om i tillämpliga fall.

  Person med kompetens att utföra hälso- och sjukvård

Person som har någon form av intygad kompetens att kunna utföra hälso- och sjukvård, exempelvis examens- eller utbildningsbevis, legitimation eller specialistbevis. Detta gäller oavsett om personen har ett uppdrag inom ramen för en organisation eller inte.

Det finns många typer av personer med kompetens att utföra hälso- och sjukvård, till exempel sjukgymnaster, psykologer och undersköterskor, men det är endast läkare och sjuksköterskor som särskilt pekas ut som personer som det ska dokumenteras om i tillämpliga fall.

En läkare är en person som har svensk läkarlegitimation eller som särskilt förordnats att utöva yrke som läkare.

En person som särskilt förordnats att utöva yrke som läkare är en person som har läkarexamen eller motsvarande medicinsk utbildning, men som saknar läkarlegitimation. Bestämmelser om detta finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:6) om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare.

En sjuksköterska är en person som har svensk sjuksköterskelegitimation eller som på vissa villkor, t.ex. genom ett särskilt förordnande, tillåts utöva yrke som sjuksköterska.

Om en person med legitimation inom hälso- och sjukvård hjälper till vid en olyckplats eller om en pensionerad läkare skriver ut läkemedel har dessa en skyldighet att dokumentera vidtagna åtgärder trots att de just då inte agerar inom ramen för en organisation.

  Vårdkontakt
  Diagnos
  Planerad aktivitet

Aktivitet inom hälso- och sjukvård som är planerad att ske. Exempel är en såromläggning eller en operation som man avser att genomföra.

  Utförd aktivitet

Aktivitet inom hälso- och sjukvård som har utförts. Exempel på utförd aktivitet är en genomförd såromläggning eller en genomförd operation.

  Potentiellt hälsotillstånd

Hälsotillstånd hos en patient som bedöms möjligt i framtiden. Exempel på potentiella tillstånd är måltillstånd och risktillstånd.

  Organisation (inom hälso- och sjukvård)

Organisation som beslutar om, har ansvar för och/eller utför aktiviteter inom hälso- och sjukvård. Exempel som särskilt pekas ut som organisationer inom hälso- och sjukvård som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är vårdenhet och vårdgivare.

  Kontaktorsak

Orsak till vårdbegäran för egen räkning som patient eller företrädare för patient anger.

 

Observera att begreppet kontaktorsak i Socialstyrelsens termbank kan komma att ses över.

  Omgivningsfaktorer

Den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och verkar. 

Omgivningsfaktorerna kan påverka patientens hälsotillstånd.

Exempel på omgivningsfaktorer är boendemiljö, arbetsmiljö och psykosocial miljö.

  Vårdgivare
  Vårdenhet
  Patientjournal

I patientjournalen dokumenteras olika uppgifter, som till exempel observerade hälsotillstånd eller vidtagna åtgärder. En journalhandling kan ses som en samling uppgifter som fungerar som en enhet.

Journalhandling definieras i termbanken som ’handling som upprättas eller inkommer i samband med vården av en patient och som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden eller om vidtagna eller planerade vårdåtgärder ’och har anmärkningen: ’Exempel på journalhandlingar är röntgenbilder, olika former av anteckningar, ljudupptagningar.  Endast uppgifter som är relevanta för en god och säker vård av patienten bör dokumenteras i en patientjournal.'

  Uppgift i patientjournal

Uppgift som dokumenteras i patientjournalen. Exempel på uppgift i patientjournal är information om patientens hälsotillstånd, planerade och utförda aktiviteter och önskade måltillstånd.

  Hälsotillstånd
  Person

Mänsklig individ.

  Risktillstånd

Potentiellt hälsotillstånd som en patient löper risk att drabbas av.

Exempel på risktillstånd är ögonsjukdom till följd av en diagnostiserad diabetes. Ofta krävs vissa förebyggande hälso- och sjukvårdsåtgärder för att undvika att vissa risktillstånd uppstår, exempelvis primär- eller sekundärprevention.

  Måltillstånd (inom hälso- och sjukvård)

Potentiellt hälsotillstånd som en patient eller hälso- och sjukvårdspersonal önskar uppnå efter utförda aktiviteter. Exempel på måltillstånd är att patienten ska bli fri från sjukdom eller bli symtomlindrad.

  Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)

Något som kan utföras av någon eller något inom hälso- och sjukvård och som är inriktat på visst resultat. Det kan till exempel röra sig om att hälso- och sjukvårdspersonal eller en medicinteknisk produkt utför något. Inom hälso- och sjukvård förekommer exempelvis följande typer av aktiviteter: utredning, behandling, planering och uppföljning. Aktiviteter kan vara exempelvis pågående, utförda eller planerade. Exempel som särskilt pekas ut som aktiviteter som det ska dokumenteras om är vidtagna åtgärder för att förhindra smittspridning och rättsmedicinsk undersökning.  

 

Insats och åtgärd används för det övergripande begrepp som beskrivningen avser – inom hela fackområdet vård och omsorg, i olika sammanhang och även i lagtexter. Det finns ingen klar skillnad i betydelse mellan insats och åtgärd i någon av lagtexterna och inte heller i allmänspråket.

  Hälsoärende

Hälsoärendet är en gruppering av de individanpassade vårdprocesser som har startat med samma kontaktorsakstyp.

  Individanpassad vårdprocess

Den individanpassade vårdprocessen startas av en vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part.

  Observerat hälsotillstånd

Hälsotillstånd som uppmärksammats av patient, hälso- och sjukvårdspersonal eller av till exempel en medicinteknisk produkt. Med observerat hälsotillstånd innefattas här även resultatet av bedömningar som hälso- och sjukvårdspersonal gör.

Resultatet av bedömningen av det observerade hälsotillståndet dokumenteras i form av t.ex. diagnoser, uppkomstmekanismer, funktionsnedsättningar, skador, organpåverkan, allvarlighetsgrad och klassificering av dessa. Även olika typer av mätvärden, till exempel blodtryck, längd och vikt utgör observerade hälsotillstånd.

  Patient

Medicinska födelseregistret, men inte patientregistret, räknar nyfödda friska barn som patienter i den nationella statistiken.

  Vårdbegäran för egen räkning

Vårdbegäran från patient eller företrädare för patient som initierar den individanpassade vårdprocessen.

 

Det finns en speciell typ av vårdbegäran för egen räkning som gäller att patienten vänder sig till specialistvården utan att gå via primärvården. Detta har vardagligt olika benämningar, till exempel ”egen vårdbegäran” eller ”egenremiss”. Sådana benämningar bör undvikas i fackspråket.

NI 2019:1