NI 2019:1

Begreppsmodell > Vård och omsorg

Begreppsmodell - Vård och omsorg länk

Hoppa till:
är en:Association kan lämnas i:Association baseras på:Association är en:Association används i:Association dokumenteras som:Association dokumenteras som:Association syftar till att uppnå:Association antar rollen:Association är en:Association antar rollen:Association antar rollen:Association har uppdrag för:Association är en:Association är en:Association är en:Association kan påverka:Association dokumenteras inom:Association är ett:Association är ett:Association ansvarar för:Association avser:Association dokumenteras som:Association dokumenteras som:Association dokumenteras som:Association dokumenteras som:Association initierar:Association avser:Association avser:Association kan föranleda:Association Samtycke:Class Samtyckesbeslut:Class Dokument (inom vård och omsorg):Class Resurs (inom vård och omsorg):Class Beslut (inom vård och omsorg):Class Vård- och omsorgsplan:Class Organisation:Class Närstående:Class Företrädare:Class Anhörig:Class Annan person:Class Vård- och omsorgspersonal:Class Omgivningsfaktorer:Class Uppgift i patientjournal eller personakt:Class Organisation (inom vård och omsorg):Class Individanpassad process (inom vård och omsorg):Class Måltillstånd (inom vård och omsorg):Class Observerat tillstånd (inom vård och omsorg):Class Tillstånd (inom vård och omsorg):Class Aktivitet (inom vård och omsorg):Class Person:Class Vård- och omsorgsinitiering:Class Vård- och omsorgstagare:Class

Klasser
Namn Beskrivning
  Samtycke
  Samtyckesbeslut

Samtyckesbeslut är en form av beslut som det i vissa fall finns uttryckliga dokumentationskrav om. I vård och omsorg är det endast vård- och omsorgstagaren eller en företrädare för denne som kan fatta ett samtyckesbeslut, aldrig vård- och omsorgspersonal. Exempelvis finns det dokumentationskrav på beslut om att samtycka till insamling och bevarande av vävnadsprover och återfinns i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Inom socialtjänst finns det dokumentationskrav på beslut om att samtycka till att nämnden får kontakta andra myndigheter eller personer enligt 5 kap. 5 §, SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.

  Dokument (inom vård och omsorg)

Samling av information som behandlas och fungerar som en enhet. Observera att ett dokument inte nödvändigtvis behöver vara ett papper.

En specifik samling av information kan behöva hållas samman som en enhet och tillföras olika typer av metadata, exempelvis en signatur av en epikris (som i sig består av enskilda uppgifter),eller dokumentation om att en specifik samling uppgifter har lämnats ut till annan myndighet. Dokument kan innehålla explicita relationer mellan de uppgifter i patientjournal eller personakt som dokumentet består av. Exempel är ett utlåtande där man vill beskriva att en aktivitet har orsak i ett tidigare observerat tillstånd.

  Resurs (inom vård och omsorg)

Något som kan tas i anspråk för eller krävs för genomförande av aktiviteter eller processer inom vård och omsorg och som inte avser personer eller organisationer. Exempel är olika typer av medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvård och pengar som betalas ut till brukaren inom socialtjänst.

  Beslut (inom vård och omsorg)

Avgörande i viss fråga inom vård och omsorg. Exempel är beslut om vissa tvångsåtgärder enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och slutliga beslut om insatser inom socialtjänst.

  Vård- och omsorgsplan
  Organisation

Verksamhet med ansvar och befogenhet att tillvarata intressen som är gemensamma för de ingående medlemmarna eller intressenterna.

Exempel är enskilda verksamheter inom socialtjänst, organisationer inom skolväsende eller polismyndighet.

  Närstående
  Företrädare

Person som är utsedd att företräda en enskild i rättsliga frågor eller i vissa fall även på annat sätt än rättsligt sörja för den enskilde. Det kan innebära att se till att den enskilde får den vård som han eller hon behöver. I vissa fall leder företrädarskapet till att den enskildes rättshandlingsförmåga kan begränsas.    

Exempel på företrädare är god man, förvaltare och vårdnadshavare.

En god man är enligt termbanken ’person som är utsedd att företräda en viss person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person utan att dennes rättshandlingsförmåga begränsas’ och har anmärkningen: ’God man och förvaltare utses av allmän domstol eller överförmyndare.’      

En förvaltare är enligt termbanken ’person som är utsedd att företräda en viss person som är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom och där dennes rättshandlingsförmåga är begränsad’ och har anmärkningen: ’God man och förvaltare utses av allmän domstol eller överförmyndare.’      

En vårdnadshavare är enligt termbanken ’förälder eller av domstol särskilt utsedd person som har att utöva vårdnaden om ett barn’ och har anmärkningen: ’Rätten att företräda barnet i ekonomiska frågor och att förvalta dess tillgångar hör inte till vårdnaden utan till förmynderskapet. En vårdnadshavare är dock vanligen också förmyndare för barnet.’ Den vårdnadshavare som utses av domstol kallas särskilt förordnad vårdnadshavare.

  Anhörig
  Annan person

Person som på något sätt är relaterad till vård- och omsorgstagaren men inte är vård- och omsorgstagare eller vård- och omsorgspersonal.

Exempel på annan person är anhörig, närstående eller företrädare.

  Vård- och omsorgspersonal

Person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst.

 

  Omgivningsfaktorer

Den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och verkar.

Omgivningsfaktorerna kan påverka vård- och omsorgstagarens tillstånd.

Exempel på omgivningsfaktorer är boendemiljö, arbetsmiljö och psykosocial miljö.

  Uppgift i patientjournal eller personakt

Uppgift som dokumenteras om en vård- och omsorgstagare i en patientjournal eller i en personakt. Exempel är olika observerade tillstånd, bedömda problem eller planerade och utförda aktiviteter.

  Organisation (inom vård och omsorg)

Organisation som beslutar om, har ansvar för och/eller utför aktiviteter inom vård och omsorg.

  Individanpassad process (inom vård och omsorg)

Den individuellt anpassade process inom vård och omsorg som en vård- och omsorgstagare genomgår med syfte att identifiera och hantera problem och tillstånd. Processen innefattar hela processen från vård- och omsorgsinitiering till uppföljning gentemot måltillstånd. Uppföljningen kan ske både när aktiviteterna har avslutats och kontinuerligt under pågående aktivitet.

  Måltillstånd (inom vård och omsorg)

Tillstånd som inte har observerats men som vård- och omsorgstagare eller vård- och omsorgspersonal önskar uppnå. Exempel på måltillstånd är att vård- och omsorgstagaren ska bli fri från sjukdom eller kunna bo kvar hemma.

  Observerat tillstånd (inom vård och omsorg)

Tillstånd hos en vård- och omsorgstagare som uppmärksammats exempelvis av vård- och omsorgstagaren själv eller vård- och omsorgspersonal. Exempel på observerat tillstånd är smärta och svårighet att klä sig själv.

  Tillstånd (inom vård och omsorg)

Tillstånd hos en vård- och omsorgstagare som hanteras inom vård och omsorg. Tillstånd (inom vård och omsorg) kan delas upp i observerat tillstånd och måltillstånd.

  Aktivitet (inom vård och omsorg)

Något som kan utföras av någon eller något inom vård och omsorg. Aktiviteter inom vård och omsorg syftar till att identifiera och hantera tillstånd eller problem hos vård- och omsorgstagaren och utgörs av till exempel utredning, ställningstagande, genomförande och uppföljning.

  Person

Mänsklig individ.

  Vård- och omsorgsinitiering

Initiering av den individanpassade processen genom att en vård- och omsorgstagare tar kontakt med eller blir kontaktad av hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Inom hälso- och sjukvård initieras processen genom en vårdbegäran för egen räkning eller från tredje part och inom socialtjänsten initieras processen av aktualisering.

  Vård- och omsorgstagare

Person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård (patient) och/eller som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt inriktade insatser från socialtjänsten (brukare).

NI 2019:1