NI 2019:1

Tillämpad modell > Hälso- och sjukvård > NI-tillämpningar > Läkemedel

Begreppsmodell Läkemedel länk

Hoppa till:
är en:Association har:Association används i:Association är en:Association innehåller :Association är en:Association namngivande element i :Association är en:Association är en:Association innehåller:Association innefattar:Association kan kvantifieras som:Association är en:Association är ett:Association är en:Association är en:Association formuleras med 
patienten 
som mottagare 
i form av  :Association utgör anledning till :Association påverkar:Association har:Association är en:Association anges i:Association :Association Dos:Class Ändringsorsak:Class Behandlingsorsak:Class Behandlingsändamål:Class Ordination:Class Läkemedelsbehandling -dess längd -uppföljning 
-mål?:Class Administreringstillfälle:Class Ordinationsorsak:Class Administreringssätt:Class Planerad läkemedelsadministrering:Class Mängd:Class Dosering:Class Läkemedelsform:Class Styrka:Class Läkemedelsnamn:Class Aktiv substans:Class Planerad aktivitet:Class Aktivitet (inom hälso- och sjukvård):Class Resursegenskap:Class Individuell plan (inom hälso- och sjukvård):Class Beslut (inom hälso- och sjukvård):Class Resurs (inom hälso- och sjukvård):Class Läkemedelsprodukt:Class

Klasser
Namn Beskrivning
  Dos
  Ändringsorsak
  Behandlingsorsak
  Behandlingsändamål
  Ordination

Definition:

beslut av behörig hälso- och sjukvårdspersonal som är avsett att påverka en patients hälsotillstånd genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd

 

Anmärkning:

Termen ordination används även om den åtgärd som ordinerats, t.ex. läkemedelsbehandling, andra typer av behandlingar, specialkost eller fysisk aktivitet. 

Den person som ordinerar benämns ordinatör. 

Se även Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Observera dock att föreskriftens definition är något modifierad för att passa in i sin kontext.

  Läkemedelsbehandling -dess längd -uppföljning -mål?
  Administreringstillfälle
  Ordinationsorsak
  Administreringssätt
  Planerad läkemedelsadministrering
  Mängd

Kvantitativ omfattning som en resurs har, uttryckt exempelvis som volym, massa eller antal. Exempel kan vara att den använda resursen blodtrycksmanschett är en till antalet.

  Dosering
  Läkemedelsform
  Styrka
  Läkemedelsnamn

Ett läkemedels namn kan vara ett fantasinamn eller ett generiskt namn plus företagsnamn på godkända läkemedel enligt Läkemedelsverkets namnstandard. Varken styrka eller läkemedelsform ingår i namnet.

  Aktiv substans
  Planerad aktivitet

Aktivitet inom hälso- och sjukvård som är planerad att ske. Exempel är en såromläggning eller en operation som man avser att genomföra.

  Aktivitet (inom hälso- och sjukvård)

Något som kan utföras av någon eller något inom hälso- och sjukvård och som är inriktat på visst resultat. Det kan till exempel röra sig om att hälso- och sjukvårdspersonal eller en medicinteknisk produkt utför något. Inom hälso- och sjukvård förekommer exempelvis följande typer av aktiviteter: utredning, behandling, planering och uppföljning. Aktiviteter kan vara exempelvis pågående, utförda eller planerade. Exempel som särskilt pekas ut som aktiviteter som det ska dokumenteras om är vidtagna åtgärder för att förhindra smittspridning och rättsmedicinsk undersökning.  

 

Insats och åtgärd används för det övergripande begrepp som beskrivningen avser – inom hela fackområdet vård och omsorg, i olika sammanhang och även i lagtexter. Det finns ingen klar skillnad i betydelse mellan insats och åtgärd i någon av lagtexterna och inte heller i allmänspråket.

  Resursegenskap

Angivelse av egenskaper som en resurs kan ha, som inte kan utläsas från resursattributet typ. Exempel är egenskapen att blodet i en blodpåse har blodgruppen "AB+". Exempel på egenskap hos resurs som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är ett läkemedels läkemedelsform (eller det ligger väl i det ordinerade läkemedlet, själva produkten eller artikeln?) eller särskilda egenskaper hos de vävnader eller celler som har använts.

 

Beskrivningen ska väl anpassas till begreppsmodellen?

Egenskap som en resurs kan ha.

?

  Individuell plan (inom hälso- och sjukvård)

Plan inom hälso- och sjukvård som beskriver planerade aktiviteter för en enskild patient relaterat till ett specifikt måltillstånd. Planer kan vara mer eller mindre omfattande, såsom en plan för all vård som utförs för en patient vid ett vårdtillfälle eller en plan för just rehabiliteringen för patienten under samma vårdtillfälle. En plan kan också avse patientens behandling med flera läkemedel eller plan för hur ett enskilt läkemedel ska tas vid olika administreringstillfällen. Det finns olika benämningar för planer inom hälso- och sjukvård beroende på i vilket sammanhang planen upprättas.

I vissa fall behöver planeringen göras i samarbete med flera aktörer. Ett exempel på en plan som upprättas av aktörer inom både hälso- och sjukvård och socialtjänst är samordnad individuell plan. Benämningen vårdplan används ofta om planer som endast avser insatser från hälso- och sjukvård.

 

 Observera att termposterna om planer i Socialstyrelsens termbank som relaterar till detta begrepp kan komma att ses över. 

 

  Beslut (inom hälso- och sjukvård)

Avgörande i viss fråga inom hälso- och sjukvård. Alla aktiviteter inom hälso- och sjukvård föregås i allmänspråklig mening av någon form av beslut. De flesta av dessa beslut dokumenteras implicit genom att endast dokumentera den utförda aktiviteten eller resultatet av aktiviteten, exempelvis en blodtrycksmätning eller mätvärdet för blodtrycket. Vissa beslut behöver däremot dokumenteras explicit.

 

Exempel som särskilt pekas ut som beslut som ska dokumenteras explicit återfinns i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV, och smittskyddslagen (2004:168), SML.

 

Det kan även finnas skäl att dokumentera andra beslut explicit. Ett exempel är att dokumentera beslut om att inte tillvarata biologiskt material för donation. Det ger möjlighet att dokumentera motiveringen till beslutet.

  Resurs (inom hälso- och sjukvård)

Något som kan tas i anspråk för eller krävs för genomförande av aktiviteter eller processer inom hälso- och sjukvård och som inte avser personer eller organisationer. Exempel är olika typer av medicintekniska produkter, hjälpmedel, läkemedel, organ och blod. Exempel som särskilt pekas ut som resurser som det i tillämpliga fall ska dokumenteras om är TNS-maskin, implantat och läkemedel.

  Läkemedelsprodukt
NI 2019:1