Förhandsversion

 
Start / Nationella informationsmängder
 

Nationella informationsmängder

Socialstyrelsen har, med den Nationella informationsstrukturens (NI) referensmodeller samt Snomed CT som grund, påbörjat ett arbete i syfte att skapa nationellt gemensamma modeller. Dessa går under benämningen Nationella informationsmängder (NIM). Modellerna tillhandahåller struktur, kodning, enhet av mätning, måttenheter och attribut etc, för ett avgränsat område inom en process. Framgent kan NIM:ar även innefatta de hälsorelaterade klassifikationerna utifrån syfte.

Den blå länken nedan visar en nationell informationsmängd som går att se nu, de med svart text är förslag på andra som behöver skapas.

Detta arbete är något Socialstyrelsen behöver göra i samverkan med vårdverksamheterna i Sverige. Länkarna nedan visar förslag på hur några strukturerade och kodade detaljerade kliniska informationsmodellerna kan presenteras och vi önskar synpunkter på detta. Skicka gärna dina synpunkter till funktionsbrevlådan.

Mätvärden

Andningsfrekvens
Blodtryck
Hjärtfrekvens
Inhalerad syrekoncentration

 

Kroppslängd
Kroppstemperatur
Kroppsvikt
Midjemått

 

Pulsoximetri
Smärtförnimmelse (VAS)